DISCLAIMER - ALGEMENE VOORWAARDEN KLAV

Lees deze algemene voorwaarden aandachtig door vooraleer u de website, software en/of applicaties (hierna ook: “apps”) van het Koninklijk Limburgs Apothekers Verbond, met maatschappelijke zetel te Hasselt, Ilgatlaan 5, KBO 0408.819.366, hierna “KLAV”, gebruikt. Door het gebruik van de website van KLAV, miv de software en applicaties die door KLAV worden aangeboden, gaat de gebruiker van de website, software en/of applicaties van KLAV (hierna: de “Gebruiker”) akkoord met deze algemene voorwaarden. Deze algemene voorwaarden gelden tevens voor alle upgrades van de website, software en applicaties die worden geleverd ter vervanging van dan wel als aanvulling op de oorspronkelijke software en applicaties. 

 

1.  Uitsluiting van aansprakelijkheid

Het gebruik van onze website, onze software en onze apps, gebeurt geheel op eigen risico van de Gebruiker. KLAV wijst alle aansprakelijkheden en verantwoordelijkheden voor schade af, in de brede zin, die de Gebruiker heeft geleden ten gevolge van het gebruik van de website, software en/of apps van KLAV, of ten gevolge van het gebrek aan toegang tot de website, de software of de apps van KLAV, met inbegrip van schade die voortvloeit uit de opzettelijke of zware fout van werknemers, aangestelden of uitvoeringsagenten van KLAV.

KLAV heeft ten allen tijde het recht de dienst stop te zetten, zonder recht op schadevergoeding voor de Gebruiker. KLAV kan de toegang tot de website, software en/of apps te allen tijde geheel of gedeeltelijk onderbreken (vb. voor onderhoudsdoeleinden), zonder recht op schadevergoeding voor de Gebruiker. KLAV zal alle redelijke middelen in het werk stellen om de Gebruikers van een onderbreking of een stopzetting op voorhand op de hoogte te brengen. KLAV kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de gevolgen van een onderbreking of een stopzetting.

KLAV kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de schade of verlies in de brede zin aan soft- of hardware (m.i.v. de erop vervatte data) ontstaan door onder andere, doch zonder limitatief te zijn: 

- alle oorzaken vreemd aan KLAV (met inbegrip van, maar niet beperkt tot, blikseminslag, brand, overstromingen, natuurrampen, elektriciteitsstoringen, schade aangebracht door derden, diefstal);
- opzet, fout of nalatigheid van de Gebruiker of diens nalatig, foutief of oneigenlijk gebruik van de software, website en/of apps;
- misbruik van de website, apps, of soft- of hardware of gebruik ervan voor andere doeleinden dan de praktijk van de Gebruiker;
- interventies uitgevoerd door niet door KLAV erkende personen;
- fouten, in de brede zin, in de website, software en/of apps die door KLAV ter beschikking worden gesteld.

KLAV is niet aansprakelijk voor indirecte, incidentele of gevolgschade (waaronder, doch niet beperkt tot, verlies van data, winstderving of onderbreking) die voortvloeit uit of in verband staat met de verstrekte informatie, software of diensten.

De Gebruiker is verantwoordelijk voor het oneigenlijk gebruik van de software en/of applicaties die ter beschikking worden gesteld door KLAV. Indien de elektronische identiteitskaart van de Gebruiker en/of de elektronische toestellen waarop de software en/of applicaties zijn geïnstalleerd en/of op worden gebruikt worden ontvreemd of kwijt geraken of op enige andere manier aan het toezicht van de Gebruiker zijn of worden onttrokken, dient de Gebruiker dit onmiddellijk te melden aan KLAV.

De Gebruiker is verantwoordelijk voor zijn toegangsrechten tot de website, software en/of applicaties van KLAV en het behoud van het geheime karakter hiervan. De toegangsrechten zijn strikt persoonlijk voor de Gebruiker en niet overdraagbaar. KLAV kan niet aansprakelijk gesteld worden voor het onrechtmatig gebruik van de toegangsrechten van de Gebruiker, noch voor de gevolgen hiervan. 

 

2. Inhoud van de website, software en apps

Alle informatie op onze website en opgenomen in onze software en apps is louter informatief; KLAV kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de inhoud ervan.

Informatie uit wettelijke en reglementaire teksten zijn uitsluitend ter informatie opgenomen. Er kunnen geen andere rechten of plichten aan worden ontleend dan die welke voortvloeien uit de goedgekeurde en gepubliceerde juridische teksten.

KLAV is niet verantwoordelijk voor de juistheid van de informatie van andere organisaties die KLAV gebruikt op haar website of in haar software of apps, noch voor de inhoud, het privacybeleid en de werking van andere sites waarnaar de website, software of apps van KLAV verwijzen.

 

3. Intellectuele eigendom

De intellectuele en andere eigendomsrechten op de (inhoud van) de website, software en applicaties die door KLAV ter beschikking worden gesteld, berusten bij de betreffende eigenaar, miv het merk op de naam ‘easyKLAV’. Er wordt aan de Gebruiker enkel toestemming verleend om gebruik te maken van de ter beschikking gestelde website, software en applicaties voor het gebruik waarvoor ze zijn bestemd; er worden geenszins intellectuele eigendomsrechten overgedragen. Onrechtmatig gebruik van (de inhoud van) de website, software of apps is ten strengste verboden. De wettelijke bepalingen betreffende de bescherming van auteurswerken is van toepassing op de informatie die is opgenomen in de website, software en applicaties.

 

4. Privacy en persoonsgegevens

Persoonsgegevens die via het gebruik van de website, software of apps van KLAV worden verstrekt kunnen door KLAV worden verwerkt, overeenkomstig de toepasselijke wetgeving.

De Gebruiker stemt ermee in dat de persoonsgegevens aan met KLAV verbonden ondernemingen kunnen worden overgedragen.

De Gebruiker heeft het recht op toegang en correctie van zijn persoonsgegevens evenals het recht om zich te verzetten tegen de verwerking ervan door KLAV te contacteren.

Wat betreft de verwerking van de persoonlijke gegevens van patiënten en zorgverstrekkers en andere informatie die de Gebruikers van de website, software en/of applicaties van KLAV hierin opnemen, treedt KLAV slechts op als verwerker namens de Gebruiker. Het is de Gebruiker die de verantwoordelijkheid draagt voor de verwerking van de persoonlijke gegevens van de patiënten.

 

5.  Algemene voorwaarden

KLAV houdt zich het recht voor om deze algemene voorwaarden aan te passen op ieder ogenblik dat zij dit wenselijk acht teneinde deze in overeenstemming te brengen met haar handelspolitiek of economische en/of juridische noodwendigheden die zich zouden voordoen. De meest recente versie zal steeds op een website, software en/of applicatie van KLAV beschikbaar zijn en de nieuwe versies zullen steeds ter kennis van de Gebruiker worden gebracht, waarna de nieuwe voorwaarden dertig (30) dagen na ontvangst geacht worden te zijn aanvaard door de Gebruiker en in werking zullen treden, behoudens aangetekend schriftelijk protest aan KLAV.

De Gebruiker is verantwoordelijk voor iedere informatie, zoals bijvoorbeeld maar niet beperkt tot medische informatie, apotheekgerelateerde informatie, die hij/zij op de website, software en/of apps opslaat.

 

6. Toepasselijk recht en bevoegde rechtbank

Alle overeenkomsten met KLAV zijn onderworpen aan de Belgische wetgeving. In geval van geschil, zal gezocht worden naar een minnelijke oplossing vóór elke gerechtelijke vordering. Bij gebreke aan minnelijke regeling, zullen de rechtbanken van Hasselt en de hoven van Antwerpen uitsluitend bevoegd zijn. 

© 2023 KLAV - Ilgatlaan 5 - 3500 Hasselt - T: 011/28 78 00 - F: 011/28 78 01 - info@klav.be - Sitemap - Disclaimer - Privacy Policy