Het erkenningsnummer
De limitatieve lijst
Het getuigschrift voor aflevering (model "bijlage 13")
Nuttige documenten

 

Het erkenningsnummer

Elke apotheker kan bij het RIZIV een erkenning bekomen om incontinentie- en stomamateriaal te verstrekken: materiaal voor colostomie, ileostomie en fistels van het darmstelsel; materiaal voor uretero- of cystostomie en fistels van de urinewegen; hulpmiddelen (pasta, poeder); verzorgingsproducten voor uitzonderlijke toestanden (megastomie, ingetrokken stomies).

Dit is een erkenningsnummer voor ‘kleine bandagisterie’. Verstrekkingen zoals pols- en knieverbanden, halskragen, breukbanden, lumbostaten, borstprothesen, invalidenwagentjes en orthopedie behoren niet tot de erkenning van de kleine bandagisterie maar tot de grote bandagisterie (diploma orthopedie vereist). Hiervoor is dus nooit terugbetaling voorzien bij de aflevering door een kleine bandagist. Daarbij komt nog dat tracheacanules niet meer onder de bevoegdheid van de bandagisten vallen, maar wel onder de bevoegdheid van de verstrekkers van implantaten.

Klik hier voor meer informatie over de aanvraag van een erkenningsnummer als bandagist.

U kunt kiezen of u al dan niet toetreedt tot de Nationale Overeenkomst tussen de bandagisten en de verzekeringsinstellingen. Hiervoor ontvangt u een toetredingsformulier van het RIZIV. Als u dat ondertekent, bedraagt de RIZIV-tussenkomst 100% van de prijs opgenomen in de overeenkomst, zo niet wordt aan de actief verzekerde patiënt slechts 75% terugbetaald. Een WIGW-patiënt blijft een terugbetaling van 100% behouden.

De apotheker kan kiezen of hij al dan niet de derdebetalersregeling toepast.
Er is wel een verplichte toepassing van de derdebetaler bij een patiënt die behoort tot één van volgende sociale categorieën: de patiënt bevindt zich in een individuele, financiële noodsituatie, de patiënt valt onder het WIGW-statuut of de patiënt is vrijgesteld van bijdrageplicht aan de ziekteverzekering.


Limitatieve lijst

Alle producten die in aanmerking komen voor terugbetaling staan op een limitatieve lijst (enkel bepaalde producenten en gamma’s komen in aanmerking) en zijn onderverdeeld in categorie A, B of C.

 • categorie A: volledig vergoed.
 • categorie B: de publieksprijs kan maximum 25% hoger zijn dan de terugbetalingsprijs, het verschil tussen beide prijzen mag aangerekend worden aan de patiënt.
 • categorie C: de publiekprijs is niet verbonden aan de terugbetalingsprijs, het verschil tussen beide prijzen mag aangerekend worden aan de patiënt.

Aan elk product wordt een nomenclatuurnummer, een code en een coëfficiëntgetal toegekend. Op de limitatieve lijst is voor elke verpakking de maximale hoeveelheid vermeld die binnen een periode van 3 of 6 maanden kan worden terugbetaald. Dat wordt de dotatie genoemd.

 

Getuigschrift voor aflevering (model "bijlage 13") 

Als de apotheker contante betaling toepast, geeft hij het formulier 'bijlage 13' mee aan de patiënt zodat die dat aan zijn verzekeringsinstelling kan overhandigen.

Als de apotheker derdebetalersregeling toepast, betaalt de patiënt in de apotheek alleen het eventuele supplement en ondertekent hij het door de apotheker ingevulde formulier 'bijlage 13'. Door die ondertekening verklaart de patiënt dat hij de producten die op het document staan ook effectief heeft ontvangen.

Bij een eerste aflevering moet het formulier 'bijlage 13' vergezeld zijn van een origineel voorschrift waarop de arts ook de aard van de aandoening van de patiënt vermeldt: "urinaire incontinentie", "colostomie", "ileostomie", "ureterostomie", "open fistel van het darmstelsel" of "open fistel van de urinewegen". In geval van hernieuwing van het incontinentie- of stomamateriaal is er geen voorschrift vereist.

Als de apotheker de derdebetalersregeling toepast, worden een verzamelstaat (in tweevoud opgemaakt), de formulieren ‘bijlage 13’ en de eventuele voorschriften naar de mutualiteit opgestuurd. Dat kan gebeuren door de apotheker zelf, ofwel kan de apotheker het opmaken van de verzamelstaat en de verzending overlaten aan de tariferingsdienst.

Op het getuigschrift voor aflevering (model "bijlage 13") moeten volgende gegevens ingevuld worden:

 • naam en voornaam, ziekenfonds, inschrijvingsnummer van de sociale zekerheid (INSZ) en adres van de gerechtigde (of mutualiteitsvignet)
 • naam, voornaam en geboortedatum van de patiënt
 • benaming en hoeveelheid van de producten (vermeld zeker het aantal stuks per verpakking)
 • nomenclatuurnummer: u kruist 'Ambulant' aan en vult de nomenclatuurnummers in kwestie in die kolom in
 • code van het product op de lijst (niet de CNK-code)
 • de aangerekende prijs als er geen derdebetaler wordt toegepast
 • de nomenclatuurprijs als er derdebetaler wordt toegepast
 • onder "Persoonlijk aandeel rechthebbende" vult de apotheker NEEN in
 • de tussenkomst van de verzekeringsinstelling
 • het supplement voor de rechthebbende (verschil tussen publieksprijs en nomenclatuurprijs dat eventueel werd aangerekend aan de patiënt)
 • datum van aflevering
 • de gegevens van de voorschrijver (naam, RIZIV-nummer, datum van het voorschrift)
 • aanduiding of het voorschrift al dan niet toegevoegd is
 • de gegevens van de apotheker (stempel + erkenningsnummer bandagisterie)
 • patiënt tekent voor ontvangst
 • datum en handtekening van de apothekerNuttige documenten

Hier kunt u een voorbeeld van een ingevuld 13YT formulier terugvinden in pdf-formaat: klik hier.
Download een leeg 13YT-formulier op de pagina 'Tools - Administratieve documenten'.


APB-leden kunnen online de bandagisterietarieven raadplegen via www.apbtarief.be. Via die module kunt u ook online een 13YT formulier invullen.
Bandagisterie: tarificatie en terugbetaling (in een pdf-presentatie gegoten)

© 2021 KLAV - Ilgatlaan 5 - 3500 Hasselt - T: 011/28 78 00 - F: 011/28 78 01 - info@klav.be - Sitemap - Disclaimer - Privacy Policy