Op 1 april 2021 is de regelgeving en nomenclatuur gewijzigd voor de terugbetaling van stomamateriaal. Hieronder vind je alle informatie terug, alsook voorbeeldformulieren van de verschillende documenten.

 

 

Regelgeving

Terugbetaling van irrigatiehulpmiddelen

Terugbetaling van incontinentiematerialen

Het erkenningsnummer

 

Regelgeving

› Voor alle afleveringen van stomamateriaal en irrigatiemateriaal vanaf 1 april 2021 moeten alle patiënten hun (apotheker-)bandagist een nieuw specifiek voorschriftformulier 'bijlage 93' bezorgen. Dat voorschrift is ook van toepassing voor patiënten die nu al stoma- of irrigatiematerialen gebruiken; het mag opgemaakt worden door de huisarts of door een specialist.

 Voor elke aflevering van stomamateriaal vanaf 1 april 2021 gebruikt de (apotheker-)bandagist het nieuwe formulier 'bijlage 13ter' als getuigschrift voor aflevering. Die bijlage wordt in tweevoud opgesteld, beide exemplaren moeten door de patiënt ondertekend worden. Het eerste exemplaar wordt, samen met het voorschrift, door de bandagist aan de verzekeringsinstelling bezorgd (rechtstreeks of via de tarificatiedienst); het exemplaar voor de patiënt wordt in het stomakaftje gestoken.

 Vul ook de verzamelstaat model Y/2006 in en verstuur deze mee naar de mutualiteit.

 De (apotheker-)bandagist vult bij de eerste aflevering een stomakaftje in, dat hij aan de patiënt bezorgt. Het kaftje wordt in de loop van de tijd verder aangevuld met o.a. een kopie van elk getuigschrift van aflevering en van elk medisch voorschrift. Zo blijven de zorgverstrekkers op de hoogte van de specifieke kenmerken van de stoma en weten zowel patiënt als bandagist ook altijd exact op welke vergoedingen de patiënt nog recht heeft.

 De vaste dotaties worden vervangen door maximale verzekeringstegemoetkomingen, een soort van "virtueel budget" waarmee de patiënt het materiaal kan aanschaffen dat voldoet aan zijn noden, volgens een verdeling naar eigen keuze (over alle producten op de lijsten heen). Het gaat om trimestriële tegemoetkomingen, waarvan het tarief varieert naargelang het type stoma (colo-, ileo- of urostoma).

In bepaalde uitzonderlijke gevallen is er een verhoging van de maximale verzekeringstegemoetkoming voorzien (o.a. complexe gevallen of nieuwe patiënten).

› Er is een nieuwe classificatie van de vergoedbare producten en er werden nieuwe producten toegevoegd. Alleen stomamaterialen die zijn opgenomen op de lijst, komen in aanmerking voor terugbetaling.

 De (apotheker-)bandagist mag slechts stomahulpmiddelen afleveren voor een periode van max. 3 maanden.

 De prijs die de patiënt moet betalen is afhankelijk van het saldo van beschikbaar budget dat hem nog rest. Elk trimester heeft de patiënt recht op een maximale tegemoetkoming ("virtueel budget"). Het trimester start vanaf de eerste dag van de maand van de eerste aflevering en eindigt op het einde van de derde maand van het 'lopende' trimester.

Zolang het beschikbare budget van het lopende trimester niet overschreden wordt, betaalt de patiënt niets en wordt de volledige tegemoetkoming ten laste genomen door de verzekeringsinstelling. Als het resterende saldo de aflevering van het gewenste product niet meer dekt, wordt het verschil tussen de prijs van het product en het beschikbare saldo als supplement aan de patiënt aangerekend. Een eventueel resterend budget aan het einde van het lopende trimester wordt niet overgedragen naar het volgende trimester.

 De bandagist is voortaan verplicht om de derdebetalersregeling toe te passen. De maximale prijs die voor een product kan aangerekend worden, wordt bepaald door het RIZIV. Het is niet toegelaten om een supplement ten laste van de patiënt aan te rekenen; het is wel mogelijk om minder aan te rekenen dan de RIZIV-prijs.

 

 

Terugbetaling van irrigatiehulpmiddelen

De wijzigingen aan de producten terugbetaald in het geval van irrigatie zijn beperkt. Deze producten moeten voorgeschreven worden aan de hand van het nieuwe formulier (bijlage 93), en de afleveringen dienen in het stomakaftje te worden hernomen. Voor de terugbetaling echter wordt nog steeds verder gebruik gemaakt van de bestaande regelgeving en overeenkomstige bijlage 13.

 

 

Terugbetaling van incontinentiematerialen

De reglementering voor terugbetaling van incontinentiematerialen (condoomkatheters, opvang-zakken, beschermfilms ...) wijzigt niet. Er is enkel een minimale wijziging aan de bestaande bijlage 13.

Opgelet: bepaalde producten kunnen zowel in het kader van stomie als incontinentie terugbetaald worden. In dit geval zal in de apotheeksoftware een keuze moeten gemaakt worden (op basis van het voorschrift en/of aanwezigheid van een stomakaftje).

De terugbetaling van urinesondes voor autosondage blijft eveneens ongewijzigd. Hiervoor is geen getuigschrift van aflevering nodig. De terugbetaling verloopt aan de hand van een voorschrift en een attest, zoals voor andere specialiteiten.

 

 

Het erkenningsnummer

Elke apotheker kan bij het RIZIV een erkenning bekomen om incontinentie- en stomamateriaal te verstrekken: materiaal voor colostomie, ileostomie en fistels van het darmstelsel; materiaal voor uretero- of cystostomie en fistels van de urinewegen; hulpmiddelen (pasta, poeder); verzorgingsproducten voor uitzonderlijke toestanden (megastomie, ingetrokken stomies).

Dit is een erkenningsnummer voor ‘kleine bandagisterie’. Verstrekkingen zoals pols- en knieverbanden, halskragen, breukbanden, lumbostaten, borstprothesen, invalidenwagentjes en orthopedie behoren niet tot de erkenning van de kleine bandagisterie maar tot de grote bandagisterie (diploma orthopedie vereist). Hiervoor is dus nooit terugbetaling voorzien bij de aflevering door een kleine bandagist. Daarbij komt nog dat tracheacanules niet meer onder de bevoegdheid van de bandagisten vallen, maar wel onder de bevoegdheid van de verstrekkers van implantaten.

Klik hier voor meer informatie over de aanvraag van een erkenningsnummer als bandagist.

Je kan kiezen of je al dan niet toetreedt tot de Nationale Overeenkomst tussen de bandagisten en de verzekeringsinstellingen. Voor de deconventionering ontvang je een toetredingsformulier van het RIZIV. Als je dat ondertekent, bedraagt de RIZIV-tussenkomst 75% van de prijs opgenomen in de overeenkomst, zo niet wordt aan de actief verzekerde patiënt 100% terugbetaald. Een WIGW-patiënt blijft een terugbetaling van 100% behouden.

© 2021 KLAV - Ilgatlaan 5 - 3500 Hasselt - T: 011/28 78 00 - F: 011/28 78 01 - info@klav.be - Sitemap - Disclaimer - Privacy Policy