Hoe bepaal je of een patiënt in aanmerking komt voor de dienst? Hoe kan de apotheker weten of een patiënt beantwoordt aan de criteria?

Elke patiënt, met uitsluiting van de rusthuispatiënten, aan wie, in dezelfde officina, over een periode van 1 jaar, minstens 5 terugbetaalde geneesmiddelen werden afgeleverd (op niveau ATC-5, i.e. het niveau actief bestanddeel of combinatie van actieve bestanddelen), en waarvan minstens 1 geneesmiddel als chronisch kan beschouwd worden (i.e. minstens 160 DDD*afgeleverd over de laatste 12 maanden).

 

Wat de patiënten betreft, betekent dit:

- alle ambulante patiënten, rechthebbenden van de verplichte verzekering, met uitzondering van de patiënten rechthebbenden van het NIOOO en de DIBISS (vroegere DOSZ).
- de patiënten in diverse instellingen, met uitzondering van de rustoorden voor bejaarden (ROB) of rust- en verzorgingstehuizen (RVT).

Wat geneesmiddelen betreft, betekent dit:

- alle terugbetaalbare geneesmiddelen, waaronder ook zuurstof, analgetica voor chronische pijn en magistrale bereidingen;
- maar niet: actieve verbandmiddelen, medische voeding, medische hulpmiddelen en zuurstofconcentratoren.

 

Voor de selectie van de patiënten, moet echter ook een portie gezond verstand gebruikt worden. U dient rekening te houden met de volgende elementen:

- Binnen de doelgroep zijn de volgende patiënten prioritair:

- de patiënten die het statuut van “chronisch zieke” hebben met een GMD;
- de patiënten opgenomen in een voortraject diabetes en die een educatie krijgen die gegeven wordt door de apotheker (die dienstverlening is vandaag nog niet geïmplementeerd);
- de gepolymediceerde patiënten (5 of meer chronische geneesmiddelen in één jaar). Een patiënt wordt als gepolymediceerd beschouwd als hij het afgelopen jaar chronisch 5 of meer geneesmiddelen gebruikte (op basis van de vijfde niveau van de ATC rangschikking, dat wil zeggen niveau molecule). Geneesmiddelen waarvan 160 of meer DDD (defined daily doses) gebruikt worden in hetzelfde kalenderjaar worden meegenomen in de berekening van het aantal geneesmiddelen voor de polymedicatie;
- de patiënten waarvoor een specifieke nood aan opvolging van de farmaceutische zorg bestaat of die aan die nood uiting geven, in functie van specifieke pathologieën of fysiologische toestanden, van (potentiële) iatrogene risico's, van het (vermoed) gebrek aan therapietrouw aan behandeling of van een specifieke nood aan begeleiding omwille van sociale redenen.

- Contraceptiva mogen niet beschouwd worden als een chronisch geneesmiddel.

- Magistrale bereidingen mogen ook niet beschouwd worden als een chronische behandeling (er is geen ATC noch DDD toegekend aan een bereiding), maar kunnen wel in rekening gebracht worden voor het totaal aantal afgeleverde geneesmiddelen.

- Geneesmiddelen die meerdere actieve bestanddelen bevatten, tellen maar voor één geneesmiddel in de berekening van de criteria (er wordt één enkele ATC-code aan toegekend).

APB heeft aan de softwarehuizen een databank ter beschikking gesteld met de ATC-codes en de DDD van alle geneesmiddelen, die hen toelaat om een tool te ontwikkelen voor de detectie en/of validatie van de patiënten in de betrokken doelgroep. Die detectie-tool die de softwarehuizen in hun programma ter beschikken zullen stellen van de apothekers, is gebaseerd op duidelijk gedefinieerde parameters, met name: 5 terugbetaalbare geneesmiddelen met een verschillende ATC-code, zonder rekening te houden met de magistrale bereidingen, en waarvan er op zijn minst één (maar dus geen contraceptivum), op chronische wijze gebruikt wordt (160 DDD* in het jaar).

Die tool is niet onfeilbaar. Het is ook de taak van de apotheker om de dienst aan te bieden aan patiënten die ze ook echt nodig hebben, en de dienst niet voor te stellen aan patiënten die misschien wel aan de criteria beantwoorden, maar er geen specifieke behoefte of nood aan hebben.

Bij wijze van voorbeeld: een patiënt die regelmatig één chronisch geneesmiddel neemt, en die tijdelijk enkele andere geneesmiddelen dient in te nemen voor de behandeling van een acuut probleem (een pijnstiller, een ontstekingsremmer, een preventief antibioticum, …), is a priori geen prioritaire patiënt die een behoefte heeft aan de dienst, tenzij hij/zij er specifiek om vraagt.

 

Kan een patiënt die verblijft in een ROB of RVT een huisapotheker aanduiden?

Neen, de betrokken patiënten zijn de ambulante patiënten uit de doelgroep (zie hoger)

 

Komen de patiënten, rechthebbenden van andere instellingen in de sociale zekerheid ook in aanmerking?

Op dit ogenblik komen de rechthebbenden van het NIOOO en de DIBISS niet in aanmerking.

Enkel de patiënten-rechthebbenden van de verplichte verzekering (RIZIV), aangesloten bij één van de 7 verzekeringsinstellingen (100 tot 600 en 900, RailCare-NMBS) zijn betrokken.

De patiënten-rechthebbenden bij RailCare (NMBS) komen in aanmerkingen in het kader van de verplichte verzekering. Wat de criteria voor de bepaling van doelgroep betreft, mag u geen rekening houden met de geneesmiddelen die exclusief door RailCare worden terugbetaald (‘categorie D’).

 

Moet de patiënt de overeenkomst zelf met de hand ondertekenen of kan iemand anders die in zijn plaats ondertekenen?

De patiënt dient die persoonlijk te ondertekenen. Indien een mantelzorger zich aandient, moet hij de overeenkomst meenemen en aan de patiënt vragen om die te ondertekenen.

 

Welke toestemmingen van de patiënt zijn verplicht?

Er zijn 2 specifieke toestemmingen verplicht :

- de eerste is een toestemming voor ‘voortgezette farmaceutische zorg (VFZ)’ die toelaat dat de apotheker alle huidige en toekomstige diensten van voortgezette farmaceutische zorg kan aanbieden aan de patiënt.

- de tweede is de toestemming ‘e-Gezondheid’ (eHealth Consent) die toelaat om gezondheidsgegevens van de patiënt elektronisch uit te wisselen tussen zorgverstrekkers met wie de patiënt een therapeutische relatie heeft.

Opmerking: de overeenkomst “huisapotheker” is niet noodzakelijk om diensten van voortgezette farmaceutische zorg (zoals bijvoorbeeld het GGG Astma aan een patiënt met astma) voor te stellen aan de patiënt, maar een schriftelijke toestemming voor VFZ van de patiënt blijft evenwel nodig.

 

Wat gebeurt er wanneer de patiënt die een huisapotheker heeft, in de toekomst niet meer behoort tot de doelgroep omdat hij minder geneesmiddelen inneemt?

De overeenkomst, die wordt afgesloten tussen de patiënt en de huisapotheker, evenals de dienstverlening die daarbij hoort, blijft van toepassing tot de patiënt die wenst te beëindigen.

 

Kan een patiënt 2 huisapothekers hebben (bijvoorbeeld bij een tweede woon- of verblijfplaats)? 

Neen, er is slechts één enkele huisapotheker toegelaten per patiënt. De patiënt moet dus een keuze maken.

 

Is de patiënt die een overeenkomst heeft getekend met de huisapotheker van zijn keuze, verplicht om zijn geneesmiddelen altijd in die apotheek te halen?

Neen, de patiënt heeft hiertoe geen enkele verplichting. Het feit dat de afleveringsgegevens gedeeld worden via het GFD, laat toe aan de huisapotheker om zijn rol te (blijven) vervullen, zelfs wanneer de patiënt niet systematisch naar zijn/haar apotheek komt.

 

Kan een adjunct-apotheker of een plaatsvervangend apotheker ook huisapotheker zijn?

Elke officina-apotheker kan de taken van huisapotheker uitoefenen, ook adjuncten of vervangers. De overeenkomst kan door hen ondertekend worden, in opdracht (“i.o.”) van de titularis. Wanneer de adjunct of plaatsvervanger voor een andere apotheek gaat werken, blijft de functie huisapotheker verbonden met de (huis)apotheek waar de patiënt heeft ondertekend. Voor een optimale opvolging van de patiënt, dient de titularis te waken over een goede communicatie tussen de apothekers van zijn team.

 

Kan een Farmaceutisch-Technisch Assistent (FTA) een overeenkomst met de patiënt ondertekenen of de taken van een huisapotheker uitvoeren? 

Die taken zijn voorbehouden aan apothekers.

 

Wat de verantwoordelijkheden rond het GFD? Wat als er zich een incident voordoet omdat 1) het GFD niet goed ingevuld is door een collega-apotheker of 2) de apotheker het GFD niet heeft geraadpleegd?

De notie “Huisapotheker” verandert niets aan de bestaande verantwoordelijkheden.

Wat als het GFD niet (goed) is ingevuld door een andere apotheker, of als de andere apotheek (nog) niet is aangesloten op het GFD? Als apotheker bent u maar verantwoordelijk voor de informatie waarover u kan beschikken, nl. de eigen registraties, en die van derden die wel het GFD voeden. U bent niet verantwoordelijk voor een tekort aan informatie omdat een andere apotheker de gegevens niet oplaadt in het GFD, of omdat hij nog niet is aangesloten (dit is slechts een kleine minderheid).

Wat als de apotheker het GFD niet heeft geraadpleegd? De functie van huisapotheker verandert niets aan uw huidige verantwoordelijkheid, met of zonder GFD. Met het GFD kan u uw patiënt echter nog beter begeleiden, opvolgen en adviseren (interacties, dubbelgebruik, …). Als u bent aangesloten op het GFD en de patiënt heeft zijn eHealth consent gegeven, waardoor u zijn gegevens in het GFD kan en mag consulteren, dan bent u ook verantwoordelijk om met die extra informatie rekening te houden (en niet enkel met de afleveringen die u zelf hebt geregistreerd).

 

Welke verantwoordelijkheid heeft de apotheker aangaande het medicatieschema dat hij heeft opgesteld?

De apotheker is verantwoordelijk voor de informatie die hij in het medicatieschema opneemt. Uiteraard is die verantwoordelijk beperkt tot de informatie waarover hij op dat moment beschikt. Het is wel zijn taak en plicht om alle mogelijke informatiebronnen te raadplegen (het Farmaceutisch Dossier (FD), het Gedeeld Farmaceutisch Dossier (GFD), een bevraging van de patiënt). Maar hij kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor informatie die hem niet is meegedeeld of die verborgen werd gehouden Dat principe staat expliciet ingeschreven in artikel 4 van de Wet van 22 augustus 2002 betreffende de rechten van de patiënt:

Art. 4. In de mate waarin de patiënt hieraan zijn medewerking verleent, leeft de beroepsbeoefenaar de bepalingen van deze wet na binnen de perken van de hem door of krachtens de wet toegewezen bevoegdheden. In het belang van de patiënt pleegt hij desgevallend multidisciplinair overleg.

Dit artikel verwijst naar een algemene plicht van medewerking van de patiënt. De verplichting in hoofde van de apotheker kan slechts volledig uitgeoefend worden voor zover de patiënt daar zijn medewerking aan verleent.

 

Hoe kan de huisapotheker bij het opstarten van de dienst op de hoogte zijn van de volledige lijst van geneesmiddelen die de patiënt in het verleden heeft genomen? Zal hij/zij ook over informatie beschikken over geneesmiddelen die in een andere apotheek werden aangekocht?

Sinds meerdere jaren wordt aan de apothekers aanbevolen om geheel van de producten die aan een patiënt worden afgeleverd te registreren in het Farmaceutisch Dossier van die patiënt, t.t.z. op zijn minst de voorgeschreven geneesmiddelen (dit is wettelijk verplicht en gebeurt automatisch via de software), de niet-voorgeschreven geneesmiddelen (actieve registratie op naam van de patiënt) en alle andere gezondheidsproducten die interacties kunnen hebben met de geneesmiddelen van de patiënt (actieve registratie). Die systematische registratie is een troef voor de apothekers, aangezien ze de enige zorgverstrekkers zijn die op die manier een volledig beeld hebben van de behandeling (in ruime zin) van de patiënt.

Om de functie van huisapotheker te kunnen uitoefenen, dient de apotheker verbonden te zijn met het GFD. Om een huisapotheker aan te duiden, dient de patiënt zijn eHealth Consent te geven. Op basis van het Farmaceutisch Dossier én Gedeeld Farmaceutisch Dossier, heeft de huisapotheker kennis van het geheel van de afgeleverde geneesmiddelen wat hem moet toelaten een volledig medicatieschema op te stellen.

Naast de geregistreerde geneesmiddelen zal in de toekomst ook een selectie gezondheidsproducten die niet geregistreerd zijn als geneesmiddel, maar met een mogelijke interactie of invloed op andere geneesmiddelen, opgenomen en gedeeld kunnen worden via het GFD.

 

Hoe kan men automatisch alle geneesmiddelen registreren die de patiënt zonder voorschrift haalt in een andere apotheek dan die van zijn huisapotheker?

Het is een goede farmaceutische praktijk (die bovendien de rol van de apotheker valoriseert) om alle geneesmiddelen en gezondheidsproducten te registreren die werden afgeleverd aan de patiënt* te registreren in het lokaal Farmaceutisch Dossier (FD) van de patiënt. Op die manier worden alle geneesmiddelen, voorgeschreven of niet, automatisch doorgestuurd via het GFD.

In de toekomst zal ook een selectie van gezondheidsproducten, die niet geregistreerd zijn als geneesmiddel, maar met een mogelijke interactie of invloed op andere geneesmiddelen, gedeeld worden via het GFD. Op die manier zal de apotheker via de consultatie van het GFD steeds op de hoogte zijn van het geheel van de producten die de patiënt gebruikt.

*In de overeenkomst die wordt getekend tussen de patiënt en de huisapotheker, geeft de patiënt zijn toestemming voor de voortgezette farmaceutische zorg die de nood en de zin van die registratie rechtvaardigt.

 

Hoe moet men de dienst registreren en tariferen?

Op het ogenblik van de ondertekening van de overeenkomst ‘huisapotheker’ met de patiënt, stuurt de apotheker een specifieke CNK (zogenaamde CNKi) door naar zijn tariferingsdienst, die duidt op de initialisatie van de dienst.

Op het ogenblik van de facturatie a posteriori, namelijk bij de eerste aflevering van een terugbetaald geneesmiddel aan de betrokken patiënt in het begin van het volgend kalenderjaar, stuurt de apotheker een CNK voor facturatie van het honorarium (zogenaamde CNKh) door naar zijn tariferingsdienst. Die stap zal geautomatiseerd worden door uw softwareprogramma.

 

Moet de CNKi (initialisatie van de prestatie) gelinkt zijn aan de aflevering van een door het RIZIV terugbetaald geneesmiddel?

Neen. De opstart van de prestatie moet niet verplicht gelinkt zijn aan een voorschrift. Dezelfde regel geldt zoals die voor de gesprekken goed geneesmiddelengebruik (GGG) bij astma.

 

Moet de CNKh (facturatie van het honorarium) gelinkt zijn aan de aflevering van een door het RIZIV terugbetaald geneesmiddel?

Ja. De prestatie moet gefactureerd worden samen met de eerste aflevering van een terugbetaald geneesmiddel in het begin van het kalenderjaar volgend op de opstart.

 

Wanneer zal de vergoeding betaald worden?

De vergoeding zal jaarlijks en a posteriori uitbetaald worden. De reden daarvoor is de noodzaak om het beschikbare budget te kunnen beheersen en een situatie te vermijden zoals die zich voorgedaan heeft bij de introductie van de BNM Astma. Het is niet uitgesloten dat er in de toekomst wordt overgestapt op een systeem van vergoeding bij de initiatie van de dienst.

Voor de prestaties die geregistreerd worden in 2017 (zie verder), worden de betrokken apothekers uitzonderlijk vergoed vanaf mei 2018. Voor de prestaties van de volgende jaren, zal de vergoeding telkens vergoed worden bij de start van het volgend kalenderjaar.

 

Welk honorarium wordt voorzien voor 2017?

Voor de drie maanden in 2017, is er een extra budget vrijgemaakt van € 2.000.000. Dat bedrag zal worden gedeeld door het aantal in 2017 ondertekende overeenkomsten (= het aantal patiënten dat een overeenkomst heeft ondertekend). De vergoeding per apotheek wordt berekend door het aldus verkregen bedrag, dat echter maximaal € 31,8 per patiënt mag bedragen, te vermenigvuldigden met het aantal patiënten dat een overeenkomst heeft getekend met diezelfde apotheek. Dat bedrag zal aan de ‘huisapotheken’ worden uitbetaald na mei 2018 (die tijd is nodig om de gegevens te verzamelen en te verwerken).

 

Zal een huisapotheker eveneens vergoed worden voor de functie die initieel opgestart werd door een andere voorgaande collega?

Er is maar één jaarlijkse vergoeding (per kalenderjaar) per patiënt (net zoals voor de artsen en het globaal medisch dossier (GMD)). Als een patiënt van huisapotheker verandert, dan zal de initiële apotheker de vergoeding van het lopende kalenderjaar ontvangen en zal zijn nieuwe huisapotheker de vergoeding pas vanaf het volgende kalenderjaar ontvangen.

 

Zullen de verschillende softwarehuizen klaar zijn op 1 oktober 2017 voor de vereisten van de functie van huisapotheker?

De softwarehuizen hebben alle technische instructies gekregen om de dienst te kunnen voorzien op 1 oktober.

De apotheeksoftware zal toelaten om het medicatieschema digitaal op te maken en af te printen zodat het kan worden overhandigd aan de patiënt. Dat laat alvast toe om de dienst te kunnen opstarten.

Het digitaal delen via de beveiligde platformen zal gebeuren van zodra dat ‘technisch mogelijk’ is. Dit hangt niet enkel af van de softwarehuizen maar ook van de technische ontwikkeling van de beveiligde ‘kluizen’ (Vitalink, BruSafe en Intermed).

 

Wat bedoelt men met een « jaar » met betrekking tot de huisapotheker?

De functie van huisapotheker wordt uitgeoefend en vergoed per kalenderjaar: dus van 1 januari tot en met 31 december.

 

Wat gebeurt er wanneer de patiënt wordt opgenomen in een ROB of RVT of komt te overlijden?

Van zodra een patiënt wordt opgenomen in een ROB of RVT, of na een overlijden, kan de apotheker meteen de prestatie factureren voor het lopende jaar. De praktische modaliteiten moeten nog verder uitgewerkt worden.

 

Wat gebeurt er als een patiënt verandert van ziekenfonds?

De overeenkomst met de patiënt loopt verder en de apotheker zal vergoed worden door het ziekenfonds waarbij de patiënt is aangesloten op het ogenblik van de facturatie, ook al is dat een ander ziekenfonds dan datgene waarbij de patiënt was aangesloten bij de opstart.

 

Wat moet ik doen indien een patiënt mij niet langer de functie van huisapotheker toevertrouwt?

Niets. Als de patiënt kiest voor een andere huisapotheker in een andere apotheek, dan zal die apotheker een nieuwe overeenkomst ondertekenen met de patiënt en een nieuwe CNKi genereren. Die informatie zal in eerste instantie via het GFD gedeeld worden en in de toekomst via MyCareNet.

 

Als de patiënt wil veranderen van huisapotheker, moet de eerste huisapotheker dan de gegevens persoonlijk doorsturen naar zijn collega?

Neen, het geheel van de aan patiënt afgeleverde geneesmiddelen zal ter beschikking zijn via het GFD. De nieuwe huisapotheker beschikt dus eveneens over die gegevens.

Het feit dat een patiënt reeds over een huisapotheker beschikt, zal ook vermeld worden in het GFD, in afwachting dat die informatie beschikbaar wordt gesteld via MyCareNet.

Van zodra de technische middelen het toelaten, zal het medicatieschema eveneens voor de collega toegankelijk zijn via de beveiligde kluizen (Vitalink, BruSafe en Intermed).

 

Wat gebeurt er wanneer de huisapotheker die door een patiënt gekozen werd, gaat werken voor een andere apotheek?

De overeenkomst met de patiënt is via de titularis gelinkt aan de apotheek. Als de huisapotheker van een patiënt vertrekt, zal een andere apotheker van het apotheekteam de functie van huisapotheker opnemen. Tenzij de patiënt wil veranderen van (huis)apotheek.

 

Als ik al IMV toepas en aanreken aan een ambulante patiënt die voldoet aan de criteria, mag ik die dan nog aanrekenen als de patiënt mij als zijn huisapotheker aanduidt en de overeenkomst ondertekent?

De functie van huisapotheker omvat niet de technische acte van IMV. Die mag dus nog steeds worden aangerekend.

 

Hoe bepaal je of een patiënt in aanmerking komt voor de dienst?

Hoe kan de apotheker weten of een patiënt beantwoordt aan de criteria?

 

Elke patiënt, met uitsluiting van de rusthuispatiënten(zie verder), aan wie, in dezelfde officina, over een periode van 1 jaar, minstens 5 terugbetaalde geneesmiddelen werden afgeleverd (op niveau ATC-5, i.e. het niveau actief bestanddeel of combinatie van actieve bestanddelen), en waarvan minstens 1 geneesmiddel als chronisch kan beschouwd worden (i.e. minstens 160 DDD*afgeleverd over de laatste 12 maanden).”

 

Wat de patiënten betreft, betekent dit:

 

alle ambulante patiënten, rechthebbenden van de verplichte verzekering, met uitzondering van de patiënten rechthebbenden van het NIOOO en de DIBISS (vroegere DOSZ).

de patiënten in diverse instellingen, met uitzondering van de rustoorden voor bejaarden (ROB) of rust- en verzorgingstehuizen (RVT).

Wat geneesmiddelen betreft, betekent dit:

 

alle terugbetaalbare geneesmiddelen, waaronder ook zuurstof, analgetica voor chronische pijn en magistrale bereidingen;

maar niet: actieve verbandmiddelen, medische voeding, medische hulpmiddelen en zuurstofconcentratoren.

Voor de selectie van de patiënten, moet echter ook een portie gezond verstand gebruikt worden. U dient rekening te houden met de volgende elementen:

 

Binnen de doelgroep zijn de volgende patiënten prioritair:

de patiënten die het statuut van “chronisch zieke” hebben met een GMD;

de patiënten opgenomen in een voortraject diabetes en die een educatie krijgen die gegeven wordt door de apotheker (die dienstverlening is vandaag nog niet geïmplementeerd);

de gepolymediceerde patiënten (5 of meer chronische geneesmiddelen in één jaar). Een patiënt wordt als gepolymediceerd beschouwd als hij het afgelopen jaar chronisch 5 of meer geneesmiddelen gebruikte (op basis van de vijfde niveau van de ATC rangschikking, dat wil zeggen niveau molecule). Geneesmiddelen waarvan 160 of meer DDD (defined daily doses) gebruikt worden in hetzelfde kalenderjaar worden meegenomen in de berekening van het aantal geneesmiddelen voor de polymedicatie;

de patiënten waarvoor een specifieke nood aan opvolging van de farmaceutische zorg bestaat of die aan die nood uiting geven, in functie van specifieke pathologieën of fysiologische toestanden, van (potentiële) iatrogene risico's, van het (vermoed) gebrek aan therapietrouw aan behandeling of van een specifieke nood aan begeleiding omwille van sociale redenen.

Contraceptiva mogen niet beschouwd worden als een chronisch geneesmiddel.

Magistrale bereidingen mogen ook niet beschouwd worden als een chronische behandeling (er is geen ATC noch DDD toegekend aan een bereiding), maar kunnen wel in rekening gebracht worden voor het totaal aantal afgeleverde geneesmiddelen.

Geneesmiddelen die meerdere actieve bestanddelen bevatten, tellen maar voor één geneesmiddel in de berekening van de criteria (er wordt één enkele ATC-code aan toegekend).

APB heeft aan de softwarehuizen een databank ter beschikking gesteld met de ATC-codes en de DDD van alle geneesmiddelen, die hen toelaat om een tool te ontwikkelen voor de detectie en/of validatie van de patiënten in de betrokken doelgroep. Die detectie-tool die de softwarehuizen in hun programma ter beschikken zullen stellen van de apothekers, is gebaseerd op duidelijk gedefinieerde parameters, met name: 5 terugbetaalbare geneesmiddelen met een verschillende ATC-code, zonder rekening te houden met de magistrale bereidingen, en waarvan er op zijn minst één (maar dus geen contraceptivum), op chronische wijze gebruikt wordt (160 DDD* in het jaar).

Die tool is niet onfeilbaar. Het is ook de taak van de apotheker om de dienst aan te bieden aan patiënten die ze ook echt nodig hebben, en de dienst niet voor te stellen aan patiënten die misschien wel aan de criteria beantwoorden, maar er geen specifieke behoefte of nood aan hebben.

Bij wijze van voorbeeld: een patiënt die regelmatig één chronisch geneesmiddel neemt, en die tijdelijk enkele andere geneesmiddelen dient in te nemen voor de behandeling van een acuut probleem (een pijnstiller, een ontstekingsremmer, een preventief antibioticum, …), is a priori geen prioritaire patiënt die een behoefte heeft aan de dienst, tenzij hij/zij er specifiek om vraagt.

 

*DDD = defined daily dose. De DDD is gedefinieerd als de gemiddelde onderhoudsdosis per dag voor een geneesmiddel gebruikt voor zijn voornaamste indicatie bij een volwassene. De DDD wordt toegekend door een expertenpanel van de WHO voor elk actief bestanddeel dat deel uitmaakt van de internationale ATC-classificatie van actieve bestanddelen. DDD mag niet verward worden met de aangepaste voor de patiënt voorgeschreven dosis.

top

Kan een patiënt die verblijft in een ROB of RVT een huisapotheker aanduiden?

 

Neen, de betrokken patiënten zijn de ambulante patiënten uit de doelgroep (zie hoger)

 

top

Komen de patiënten, rechthebbenden van andere instellingen in de sociale zekerheid ook in aanmerking?

 

Op dit ogenblik komen de rechthebbenden van het NIOOO en de DIBISS niet in aanmerking.

Enkel de patiënten-rechthebbenden van de verplichte verzekering (RIZIV), aangesloten bij één van de 7 verzekeringsinstellingen (100 tot 600 en 900, RailCare-NMBS) zijn betrokken.

De patiënten-rechthebbenden bij RailCare (NMBS) komen in aanmerkingen in het kader van de verplichte verzekering. Wat de criteria voor de bepaling van doelgroep betreft, mag u geen rekening houden met de geneesmiddelen die exclusief door RailCare worden terugbetaald (‘categorie D’).

 

top

Moet de patiënt de overeenkomst zelf met de hand ondertekenen of kan iemand anders die in zijn plaats ondertekenen?

 

De patiënt dient die persoonlijk te ondertekenen. Indien een mantelzorger zich aandient, moet hij de overeenkomst meenemen en aan de patiënt vragen om die te ondertekenen.

 

top

Welke toestemmingen van de patiënt zijn verplicht?

 

Er zijn 2 specifieke toestemmingen verplicht :

 

de eerste is een toestemming voor ‘voortgezette farmaceutische zorg (VFZ)’ die toelaat dat de apotheker alle huidige en toekomstige diensten van voortgezette farmaceutische zorg kan aanbieden aan de patiënt.

de tweede is de toestemming ‘e-Gezondheid’ (eHealth Consent) die toelaat om gezondheidsgegevens van de patiënt elektronisch uit te wisselen tussen zorgverstrekkers met wie de patiënt een therapeutische relatie heeft.

Opmerking: de overeenkomst “huisapotheker” is niet noodzakelijk om diensten van voortgezette farmaceutische zorg (zoals bijvoorbeeld het GGG Astma aan een patiënt met astma) voor te stellen aan de patiënt, maar een schriftelijke toestemming voor VFZ van de patiënt blijft evenwel nodig.

 

top

Wat gebeurt er wanneer de patiënt die een huisapotheker heeft, in de toekomst niet meer behoort tot de doelgroep omdat hij minder geneesmiddelen inneemt?

 

De overeenkomst, die wordt afgesloten tussen de patiënt en de huisapotheker, evenals de dienstverlening die daarbij hoort, blijft van toepassing tot de patiënt die wenst te beëindigen.

 

top

Kan een patiënt 2 huisapothekers hebben (bijvoorbeeld bij een tweede woon- of verblijfplaats)?

 

Neen, er is slechts één enkele huisapotheker toegelaten per patiënt. De patiënt moet dus een keuze maken.

 

top

Is de patiënt die een overeenkomst heeft getekend met de huisapotheker van zijn keuze, verplicht om zijn geneesmiddelen altijd in die apotheek te halen?

 

Neen, de patiënt heeft hiertoe geen enkele verplichting. Het feit dat de afleveringsgegevens gedeeld worden via het GFD, laat toe aan de huisapotheker om zijn rol te (blijven) vervullen, zelfs wanneer de patiënt niet systematisch naar zijn/haar apotheek komt.

 

top

Kan een adjunct-apotheker of een plaatsvervangend apotheker ook huisapotheker zijn?

 

Elke officina-apotheker kan de taken van huisapotheker uitoefenen, ook adjuncten of vervangers. De overeenkomst kan door hen ondertekend worden, in opdracht (“i.o.”) van de titularis. Wanneer de adjunct of plaatsvervanger voor een andere apotheek gaat werken, blijft de functie huisapotheker verbonden met de (huis)apotheek waar de patiënt heeft ondertekend. Voor een optimale opvolging van de patiënt, dient de titularis te waken over een goede communicatie tussen de apothekers van zijn team.

 

top

Kan een Farmaceutisch-Technisch Assistent (FTA) een overeenkomst met de patiënt ondertekenen of de taken van een huisapotheker uitvoeren?

 

Die taken zijn voorbehouden aan apothekers.

 

top

Wat de verantwoordelijkheden rond het GFD? Wat als er zich een incident voordoet omdat

1) het GFD niet goed ingevuld is door een collega-apotheker of

2) de apotheker het GFD niet heeft geraadpleegd?

 

De notie “Huisapotheker” verandert niets aan de bestaande verantwoordelijkheden.

 

Wat als het GFD niet (goed) is ingevuld door een andere apotheker, of als de andere apotheek (nog) niet is aangesloten op het GFD? Als apotheker bent u maar verantwoordelijk voor de informatie waarover u kan beschikken, nl. de eigen registraties, en die van derden die wel het GFD voeden. U bent niet verantwoordelijk voor een tekort aan informatie omdat een andere apotheker de gegevens niet oplaadt in het GFD, of omdat hij nog niet is aangesloten (dit is slechts een kleine minderheid).

Wat als de apotheker het GFD niet heeft geraadpleegd? De functie van huisapotheker verandert niets aan uw huidige verantwoordelijkheid, met of zonder GFD. Met het GFD kan u uw patiënt echter nog beter begeleiden, opvolgen en adviseren (interacties, dubbelgebruik, …). Als u bent aangesloten op het GFD en de patiënt heeft zijn eHealth consent gegeven, waardoor u zijn gegevens in het GFD kan en mag consulteren, dan bent u ook verantwoordelijk om met die extra informatie rekening te houden (en niet enkel met de afleveringen die u zelf hebt geregistreerd).

top

Welke verantwoordelijkheid heeft de apotheker aangaande het medicatieschema dat hij heeft opgesteld?

 

De apotheker is verantwoordelijk voor de informatie die hij in het medicatieschema opneemt. Uiteraard is die verantwoordelijk beperkt tot de informatie waarover hij op dat moment beschikt. Het is wel zijn taak en plicht om alle mogelijke informatiebronnen te raadplegen (het Farmaceutisch Dossier (FD), het Gedeeld Farmaceutisch Dossier (GFD), een bevraging van de patiënt). Maar hij kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor informatie die hem niet is meegedeeld of die verborgen werd gehouden Dat principe staat expliciet ingeschreven in artikel 4 van de Wet van 22 augustus 2002 betreffende de rechten van de patiënt:

 

Art. 4. In de mate waarin de patiënt hieraan zijn medewerking verleent, leeft de beroepsbeoefenaar de bepalingen van deze wet na binnen de perken van de hem door of krachtens de wet toegewezen bevoegdheden. In het belang van de patiënt pleegt hij desgevallend multidisciplinair overleg.

 

Dit artikel verwijst naar een algemene plicht van medewerking van de patiënt. De verplichting in hoofde van de apotheker kan slechts volledig uitgeoefend worden voor zover de patiënt daar zijn medewerking aan verleent.

 

top

Hoe kan de huisapotheker bij het opstarten van de dienst op de hoogte zijn van de volledige lijst van geneesmiddelen die de patiënt in het verleden heeft genomen? Zal hij/zij ook over informatie beschikken over geneesmiddelen die in een andere apotheek werden aangekocht?

 

Sinds meerdere jaren wordt aan de apothekers aanbevolen om geheel van de producten die aan een patiënt worden afgeleverd te registreren in het Farmaceutisch Dossier van die patiënt, t.t.z. op zijn minst de voorgeschreven geneesmiddelen (dit is wettelijk verplicht en gebeurt automatisch via de software), de niet-voorgeschreven geneesmiddelen (actieve registratie op naam van de patiënt) en alle andere gezondheidsproducten die interacties kunnen hebben met de geneesmiddelen van de patiënt (actieve registratie). Die systematische registratie is een troef voor de apothekers, aangezien ze de enige zorgverstrekkers zijn die op die manier een volledig beeld hebben van de behandeling (in ruime zin) van de patiënt.

 

Om de functie van huisapotheker te kunnen uitoefenen, dient de apotheker verbonden te zijn met het GFD. Om een huisapotheker aan te duiden, dient de patiënt zijn eHealth Consent te geven. Op basis van het Farmaceutisch Dossier én Gedeeld Farmaceutisch Dossier, heeft de huisapotheker kennis van het geheel van de afgeleverde geneesmiddelen wat hem moet toelaten een volledig medicatieschema op te stellen.

 

Naast de geregistreerde geneesmiddelen zal in de toekomst ook een selectie gezondheidsproducten die niet geregistreerd zijn als geneesmiddel, maar met een mogelijke interactie of invloed op andere geneesmiddelen, opgenomen en gedeeld kunnen worden via het GFD.

 

top

Hoe kan men automatisch alle geneesmiddelen registreren die de patiënt zonder voorschrift haalt in een andere apotheek dan die van zijn huisapotheker?

 

Het is een goede farmaceutische praktijk (die bovendien de rol van de apotheker valoriseert) om alle geneesmiddelen en gezondheidsproducten te registreren die werden afgeleverd aan de patiënt* te registreren in het lokaal Farmaceutisch Dossier (FD) van de patiënt. Op die manier worden alle geneesmiddelen, voorgeschreven of niet, automatisch doorgestuurd via het GFD.

 

In de toekomst zal ook een selectie van gezondheidsproducten, die niet geregistreerd zijn als geneesmiddel, maar met een mogelijke interactie of invloed op andere geneesmiddelen, gedeeld worden via het GFD. Op die manier zal de apotheker via de consultatie van het GFD steeds op de hoogte zijn van het geheel van de producten die de patiënt gebruikt.

 

*In de overeenkomst die wordt getekend tussen de patiënt en de huisapotheker, geeft de patiënt zijn toestemming voor de voortgezette farmaceutische zorg die de nood en de zin van die registratie rechtvaardigt.

top

Hoe moet men de dienst registreren en tariferen?

 

Op het ogenblik van de ondertekening van de overeenkomst ‘huisapotheker’ met de patiënt, stuurt de apotheker een specifieke CNK (zogenaamde CNKi) door naar zijn tariferingsdienst, die duidt op de initialisatie van de dienst.

 

Op het ogenblik van de facturatie a posteriori, namelijk bij de eerste aflevering van een terugbetaald geneesmiddel aan de betrokken patiënt in het begin van het volgend kalenderjaar, stuurt de apotheker een CNK voor facturatie van het honorarium (zogenaamde CNKh) door naar zijn tariferingsdienst. Die stap zal geautomatiseerd worden door uw softwareprogramma.

 

top

Moet de CNKi (initialisatie van de prestatie) gelinkt zijn aan de aflevering van een door het RIZIV terugbetaald geneesmiddel?

 

Neen. De opstart van de prestatie moet niet verplicht gelinkt zijn aan een voorschrift. Dezelfde regel geldt zoals die voor de gesprekken goed geneesmiddelengebruik (GGG) bij astma.

 

top

Moet de CNKh (facturatie van het honorarium) gelinkt zijn aan de aflevering van een door het RIZIV terugbetaald geneesmiddel?

 

Ja. De prestatie moet gefactureerd worden samen met de eerste aflevering van een terugbetaald geneesmiddel in het begin van het kalenderjaar volgend op de opstart.

 

top

Wanneer zal de vergoeding betaald worden?

 

De vergoeding zal jaarlijks en a posteriori uitbetaald worden. De reden daarvoor is de noodzaak om het beschikbare budget te kunnen beheersen en een situatie te vermijden zoals die zich voorgedaan heeft bij de introductie van de BNM Astma. Het is niet uitgesloten dat er in de toekomst wordt overgestapt op een systeem van vergoeding bij de initiatie van de dienst.

 

Voor de prestaties die geregistreerd worden in 2017 (zie verder), worden de betrokken apothekers uitzonderlijk vergoed vanaf mei 2018. Voor de prestaties van de volgende jaren, zal de vergoeding telkens vergoed worden bij de start van het volgend kalenderjaar.

 

top

Welk honorarium wordt voorzien voor 2017?

 

Voor de drie maanden in 2017, is er een extra budget vrijgemaakt van € 2.000.000. Dat bedrag zal worden gedeeld door het aantal in 2017 ondertekende overeenkomsten (= het aantal patiënten dat een overeenkomst heeft ondertekend). De vergoeding per apotheek wordt berekend door het aldus verkregen bedrag, dat echter maximaal € 31,8 per patiënt mag bedragen, te vermenigvuldigden met het aantal patiënten dat een overeenkomst heeft getekend met diezelfde apotheek. Dat bedrag zal aan de ‘huisapotheken’ worden uitbetaald na mei 2018 (die tijd is nodig om de gegevens te verzamelen en te verwerken).

 

top

Zal een huisapotheker eveneens vergoed worden voor de functie die initieel opgestart werd door een andere voorgaande collega?

 

Er is maar één jaarlijkse vergoeding (per kalenderjaar) per patiënt (net zoals voor de artsen en het globaal medisch dossier (GMD)). Als een patiënt van huisapotheker verandert, dan zal de initiële apotheker de vergoeding van het lopende kalenderjaar ontvangen en zal zijn nieuwe huisapotheker de vergoeding pas vanaf het volgende kalenderjaar ontvangen.

 

top

Zullen de verschillende softwarehuizen klaar zijn op 1 oktober 2017 voor de vereisten van de functie van huisapotheker?

 

De softwarehuizen hebben alle technische instructies gekregen om de dienst te kunnen voorzien op 1 oktober.

 

De apotheeksoftware zal toelaten om het medicatieschema digitaal op te maken en af te printen zodat het kan worden overhandigd aan de patiënt. Dat laat alvast toe om de dienst te kunnen opstarten.

 

Het digitaal delen via de beveiligde platformen zal gebeuren van zodra dat ‘technisch mogelijk’ is. Dit hangt niet enkel af van de softwarehuizen maar ook van de technische ontwikkeling van de beveiligde ‘kluizen’ (Vitalink, BruSafe en Intermed).

 

top

Wat bedoelt men met een « jaar » met betrekking tot de huisapotheker?

 

De functie van huisapotheker wordt uitgeoefend en vergoed per kalenderjaar: dus van 1 januari tot en met 31 december.

 

top

Wat gebeurt er wanneer de patiënt wordt opgenomen in een ROB of RVT of komt te overlijden?

 

Van zodra een patiënt wordt opgenomen in een ROB of RVT, of na een overlijden, kan de apotheker meteen de prestatie factureren voor het lopende jaar. De praktische modaliteiten moeten nog verder uitgewerkt worden.

 

top

Wat gebeurt er als een patiënt verandert van ziekenfonds?

 

De overeenkomst met de patiënt loopt verder en de apotheker zal vergoed worden door het ziekenfonds waarbij de patiënt is aangesloten op het ogenblik van de facturatie, ook al is dat een ander ziekenfonds dan datgene waarbij de patiënt was aangesloten bij de opstart.

 

top

Wat moet ik doen indien een patiënt mij niet langer de functie van huisapotheker toevertrouwt?

 

Niets. Als de patiënt kiest voor een andere huisapotheker in een andere apotheek, dan zal die apotheker een nieuwe overeenkomst ondertekenen met de patiënt en een nieuwe CNKi genereren. Die informatie zal in eerste instantie via het GFD gedeeld worden en in de toekomst via MyCareNet.

 

top

Als de patiënt wil veranderen van huisapotheker, moet de eerste huisapotheker dan de gegevens persoonlijk doorsturen naar zijn collega?

 

Neen, het geheel van de aan patiënt afgeleverde geneesmiddelen zal ter beschikking zijn via het GFD. De nieuwe huisapotheker beschikt dus eveneens over die gegevens.

 

Het feit dat een patiënt reeds over een huisapotheker beschikt, zal ook vermeld worden in het GFD, in afwachting dat die informatie beschikbaar wordt gesteld via MyCareNet.

 

Van zodra de technische middelen het toelaten, zal het medicatieschema eveneens voor de collega toegankelijk zijn via de beveiligde kluizen (Vitalink, BruSafe en Intermed).

 

top

Wat gebeurt er wanneer de huisapotheker die door een patiënt gekozen werd, gaat werken voor een andere apotheek?

 

De overeenkomst met de patiënt is via de titularis gelinkt aan de apotheek. Als de huisapotheker van een patiënt vertrekt, zal een andere apotheker van het apotheekteam de functie van huisapotheker opnemen. Tenzij de patiënt wil veranderen van (huis)apotheek.

 

top

Als ik al IMV toepas en aanreken aan een ambulante patiënt die voldoet aan de criteria, mag ik die dan nog aanrekenen als de patiënt mij als zijn huisapotheker aanduidt en de overeenkomst ondertekent?

 

De functie van huisapotheker omvat niet de technische acte van IMV. Die mag dus nog steeds worden aangerekend.

© 2024 KLAV - Ilgatlaan 5 - 3500 Hasselt - T: 011/28 78 00 - F: 011/28 78 01 - info@klav.be - Sitemap - Disclaimer - Privacy Policy