Recip-e: de basisprincipes

Recip-e bij de arts

Recip-e in de apotheek

Recip-e archivering

Recip-e: tarifering en facturatie

Recip-e en de patiënt

 

Recip-e: de basisprincipes

Vanaf wanneer zouden alle voorschriften elektronisch opgemaakt worden?
Volgens het plan é-gezondheid zouden vanaf 1 januari 2018 alle geneesmiddelen elektronisch moeten voorgeschreven worden. Er zou enkel een uitzondering gemaakt worden in geval van overmacht.

Vanaf wanneer zal de patiënt geen papieren document meer ontvangen?
Nu is het papieren document nog noodzakelijk o.a. om de RID-barcode in te scannen. Het is de bedoeling van de overheid om te evolueren naar een systeem gebaseerd op eID lezing voor het ophalen van de gegevens van het elektronisch voorschrift. Dit zal ten vroegste eind 2018 zijn. 

Kan het voorschrift na uitvoering nog opgevraagd worden op de Recip-e server?
Als u het voorschrift heeft uitgevoerd zal dit voorschrift niet langer meer beschikbaar zijn op de Recip-e server voor opvraging door een zorgverstrekker.

Wie contacteren bij problemen?
Problemen, foutmeldingen, gebruiksongemakken ... gelinkt aan Recip-e, kunnen gemeld worden aan éénlijn.be: telefonische helpdesk 050/77.11.11 of info@eenlijn.be. Ook kunt u uw problemen kenbaar maken aan Recip-e zelf via support@recip-e.be. Bij een concreet voorbeeld, wordt gevraagd het barcodenummer van de RID te vermelden, alsook dag en/of uur van de opvraging. Een probleem kan verschillende oorzaken hebben. Uw softwarehuis is best geplaatst om de juiste oorzaak te detecteren.

Uiteraard helpt ook uw tariferingsdienst u graag verder bij praktische vragen.

 

Recip-e bij de arts

Hoe kan een arts een elektronisch voorschrift opmaken voor een pasgeboren baby zonder eID of voor andere personen die niet over een INSZ of BIS nummer beschikken?
Het hebben van een eID is niet verplicht om een elektronisch voorschrift te kunnen opstellen. Maar de arts moet wel beschikken over een INSZ nummer of een BIS nummer (= INSZ waarbij de geboortemaand is verhoogd met 20 of 40) en de naam van de patiënt. Patiënten die hier niet over beschikken, komen tot nader order niet in aanmerking voor een elektronisch voorschrift. Dit zijn bijvoorbeeld pasgeborenen, toeristen, begunstigden voor Dringende Medische Hulp (enkel tussenkomst van het OCMW).

Kunnen we de artsen vragen om geen elektronische voorschriften te maken maar nog steeds papieren?
Zeker, op dit moment blijven papieren voorschriften nog steeds mogelijk.

Wat met zuurstof en zorgtrajecten? Hoe wordt dit voorgeschreven?
Tot nader order kan zuurstof perfect voorgeschreven worden, maar voorlopig enkel onder tekstvorm. Idem voor zorgtrajecten.

Zullen de vermeldingen zoals "derdebetaler van toepassing" of "ZTD" elektronisch worden doorgegeven door de artsen?
Voor artsen is de mogelijkheid voorzien om speciale terugbetalingsinstructies elektronisch voor te schrijven. Vandaag is dit onder tekstvorm zoals "derde betalersregel van toepassing", "zorgtraject diabetes",... Later wordt dit mogelijks gestandaardiseerd.

Kunnen tandartsen, specialisten en vroedvrouwen momenteel elektronische voorschriften aanmaken?
Momenteel zijn er ca. 6000 artsen die elektronisch voorschrijven. Voor huisbezoeken ligt dit percentage nog lager. Daar zien we een stijgende trend. Voor andere voorschrijvers, is er softwarematig nog veel werk aan de winkel. In sommige ziekenhuizen zijn er opstartprojecten lopende. Voor de andere voorschrijvers, is de situatie minder duidelijk.
Maar in de praktijk vormt dit vandaag geen probleem. Als deze voorschrijvers papieren voorschriften opmaken, blijven deze de papieren flow volgen. Er zullen vanuit Recip-e inspanningen gebeuren om het aantal papierenvoorschriften te doen afnemen.

Kan er bij Recip-e nog voorgeschreven worden op stofnaam?
Zeer zeker, maar de software van de voorschrijver moet dat toelaten. Voorschrijven op stofnaam (al dan niet via Recip-e) wordt een criterium voor de homologatie van huisartsenpakketen door eHealth. Huisartsen die werken met een pakket dat niet gehomologeerd is, kunnen geen aanspraak maken op de telematicapremie.

Kunnen de afgeleverde medicijnen ook door de artsen bekeken worden?
Wat de arts kan zien, is of een voorschrift al dan niet is opgehaald door de afleverende apotheker. Als een voorschrift op Recip-e blijft staan, is het dus niet afgeleverd. Een arts kan dus niet zien welke verpakkingen die hij voorschreef zijn afgeleverd of uitgesteld, maar wel of een elektronisch voorschrift is uitgevoerd of niet. Apothekers kunnen feedback geven (onder vorm van tekst), als ze dat opportuun vinden. De arts kan die feedback uitschakelen als hij dat wenst.

Moet bij een elektronisch voorschrift de dosis van verdovende middelen voluit vermeld zijn door de arts?
Het voordeel van de beveiliging van elektronische voorschriften is dat ze niet meer kunnen vervalst worden. Het voluit schrijven van de dosis en het aantal eenheden voor verdovende middelen of bepaalde psychotrope stoffen vervalt dus bij een elektronisch voorschrift. (FAGG-omzendbrief nr 626)

Hoe zit het met magistrale bereidingen op een elektronisch voorschrift?
Voor magistrale bereidingen is alles voorzien, maar de uitwerking hangt af van de software van zowel de voorschrijver als de apotheker. Voorlopig worden magistrale bereidingen onder de vorm van vrije tekst weergegeven. De artsen hebben nog geen goede bron met cnk’s van grondstoffen. Uiteraard is het invoeren, opladen, ophalen en interpreteren van een magistrale bereiding heel wat complexer dan een eenvoudige CNK, die rechtstreeks naar een specialiteit verwijst. De kans dat het fout loop met magistrale bereidingen is dus een stuk groter. Er blijken in de praktijk inderdaad meer fout te lopen met bereidingen dan met specialiteiten. Op dit moment moet u de bereiding zelf in u weigen software ingeven. Maar er is beterschap op komst: er werd aan de artsensoftware gevraagd om, van zodra gecodeerde gegevens voor formules en grondstoffen beschikbaar zijn, de gegevens ook gecodeerd door te geven. Er wordt gewerkt aan een authentieke, volledige en actuele bron van geneesmiddelen, niet-geneesmiddelen en grondstoffen, die verplicht geïmplementeerd zal moeten worden in elk softwarepakket van zorgenverstrekkers die een geneesmiddelenbron nodig hebben.

Hoe snel nadat de arts een recip-e heeft opgemaakt, staat het in de cloud?
Het elektronische voorschrift krijgt pas een RID nadat het in de cloud is opgeslagen, dus op het moment dat de arts een ‘bewijs van recip-e’ waarop ook het RID-nummer staat kan afprinten, staat het voorschrift op de server van e-Health. Dus: in principe onmiddellijk en sowieso voor dat de patiënt bij u in de apotheek kan zijn.

 

Recip-e in de apotheek

Er zijn softwarehuizen voor artsen die  aanraden om een update van het programma door te voeren vóór 1/1/2017, waardoor - bij aanmaak van een elektronisch voorschrift – reeds een “bewijs” zou geprint worden. Hoe mag een apotheker dit behandelen?
Volgens de instructies van het RIZIV, is de toepassingsdatum de gefactureerde maand januari 2017. Maar u kunt wel degelijk het bewijs van elektronisch voorschrift als geldig gebruiken voor de aflevering en eventuele terugbetaling van de betrokken geneesmiddelen, indien u een bewijs zou ontvangen met een datum van vóór 1/1/2017.

Wat doe ik als het voorschrift niet kan opgehaald worden omwille van technische problemen
Er is door het RIZIV een overgangsperiode voorzien omdat de "real life" testperiode vóór 01/01/2017 veel te kort was. Indien de apotheker omwille van aanhoudend technische problemen geen toegang heeft tot het elektronisch voorschrift op de Recip-e server, mag de apotheker uitzonderlijk de geneesmiddelen afleveren op basis van de informatie vermeld op het "bewijs van elektronisch voorschrift". De gesignaleerde "gevallen van overmacht" worden vanaf 01/01/2017 gemonitord. Tijdens deze overgangsperiode zal zo'n geval van "overmacht" geen aanleiding geven tot weigering van uitbetaling van de tussenkomst. Ingeval van een tijdelijk technisch probleem omwille van panne kan u later opnieuw proberen om het elektronisch voorschrift op te halen adhv de RID-barcode op het papieren "bewijs van elektronisch voorschrift". Zeker bij een geval van "overmacht" moet u het "bewijs van elektronisch voorschrift" aan de tariferingsdienst bezorgen samen met de gewone papieren voorschriften.

Is recip-e altijd ‘alles of niets’?
Ja, op dit moment is er een RID per voorschrift  en blijft u het voorschrift als geheel behandelen. Ofwel haalt u het hele voorschrift binnen, ofwel staat het hele voorschrift op de recip-e server. U kunt nog steeds een uitgestelde aflevering maken voor de producten die de patiënt niet onmiddellijk zou wensen. In de toekomst zal er waarschijnlijk een RID komen per voorgeschreven specialiteit/magistraal en dan lever je enkel af wat de patiënt op dat moment nodig heeft.

Hoe zit het met de geldigheid van het elektronisch voorschrift?
Dezelfde regels als voor een papieren voorschrift zijn van toepassing. Voorlopig blijven de voorschriften onbeperkt geldig voor uitvoering. In het kader van Recip-e zijn er plannen om de geldigheid van een voorschrift te beperken tot 2 jaar. Echter om recht te hebben op terugbetaling, mag de afleverdatum niet later zijn dan het eind van de maand van voorschrijven + 3 maanden (net zoals voor de papieren voorschriften). De voorschrijver kan kiezen voor een aflevering in de toekomst (uitvoerbaar vanaf). Dan blijft het voorschrift geldig voor terugbetaling tot het eind van de 3de maand volgend op deze datum "uitvoerbaar vanaf". In dit geval mag de apotheker niet eerder afleveren dan de datum vermeld als "uitvoerbaar vanaf".

Wat indien de arts nog manuele toevoeging aanbrengt op het "bewijs van elektronisch voorschrift"?
Zoals vermeld op het "bewijs van elektronisch voorschrift" zal er geen rekening gehouden worden met manuele toevoegingen op dit document. Aangezien dit "bewijs" niet rechtsgeldig is, komt enkel de inhoud van het elektronisch voorschrift in aanmerking voor terugbetaling en aflevering.

In principe geldt dit basisprincipe voor alle 'elektronische voorschriften' vanaf 1/1/2017, dus ook voor manuele toevoegingen op een klassiek voorschrift met RID.

Wat te doen indien het voorgeschreven geneesmiddel niet datgene is dat ik dien af te leveren (vb bij overmacht, ontbrekende specialiteit,...)?
De apotheeksoftware zal voorzien dat de apotheker een "elektronische commentaar" kan toevoegen (net zoals de commentaar die u nu op het voorschrift schrijft en parafeert). Deze commentaren worden mee opgenomen in het archief van de elektronische voorschriften, zodat deze steeds ter beschikking zijn voor de tarifering of voor de inspectie, net zoals de opmerkingen die u op een papieren voorschrift noteert.

Moet bij elk antibioticum dat je aflevert commentaar worden toegevoegd (omwille van substitutie)?
Neen, bij antibiotica en antimycotica geldt er een ‘rechtmatige’ substitutie. De wetgeving hiervoor wijzigt niet en dus ook de afhandeling van zulke voorschriften in uw apotheek blijft hetzelfde. U kunt een ‘elektronische commentaar’ toevoegen om uw aflevering te verantwoorden, maar dat is geen verplichting.

Hoe kan ik de commentaren die ik nu op het voorschrift schrijf aan de tariferingsdienst bezorgen?
Er zal voorzien worden in een "elektronische commentaar" die mee opgenomen wordt in het elektronisch archief, als vrije tekst of als pre-gedefinieerde tekst, zoals:

  • Dringend
  • Aanpassing origineel voorschrift na telefonisch contact met voorschrijver
  • Aanpassing origineel voorschrift in kader van therapietrouw en na akkoord voorschrijver
  • Aanpassing origineel voorschrift in overeenstemming met attest VI en na akkoord voorschrijver
  • Aanpassing origineel voorschrift wegens ontbreken bij leverancier en na akkoord voorschrijver
  • Aanpassing origineel voorschrift wegens ontbreken bij leverancier en dringend
  • Vermelding "derdebetaler van toepassing" na akkoord voorschrijver
  • Vermelding "DC (diabetesconventie)" na akkoord voorschrijver
  • Vermelding "ZTD (zorgtraject diabetes)" na akkoord voorschrijver
  • Vermelding "ZTN (zorgtraject chronische nierinsufficiëntie" na akkoord voorschrijver

Deze commentaren zijn via het elektronisch archief beschikbaar voor de TD.

In de beginfase kan het zijn dat de software nog niet aangepast is om dit mogelijk te kunnen maken. U kunt dan uw commentaar noteren op het 'bewijs van elektronisch voorschrift' dat u aan uw TD overmaakt.

Kan ik nog beslissen een elektronisch voorschrift niet uit te voeren na het te hebben opgehaald?
U kan beslissen om een elektronisch voorschrift niet uit te voeren (bv. specialiteit niet in stock en dringend). De apotheeksoftware voorziet de mogelijkheid om het elektronisch voorschrift op de Recip-e server vrij te geven voor opvraging door een andere apotheker.

Wat met terugname van producten? Kan dat nog?
Wettelijk gezien mag je geen producten terugnemen. Als je toch zou beslissen om dat te doen, kan je dit op dezelfde manier doen zoals je dat nu ook al doet. In dat geval ga je dus in je voorschriftenboek de aflevering wijzigen. Uiteraard wijzigt dit niets aan het elektronisch voorschrift zelf, op basis waarvan u de aflevering deed.

Als de apotheker de RID-barcode van het voorschrift niet gebruikt en de aflevering doet op basis van het bewijs van e-vs, blijft dat met code 'niet gebruikt' staan op Recip-e. Wat als een ander die wel gebruikt?
Apothekers kunnen maar connectie maken met de server van Recip-e via het uniek volgnummer van het voorschrift (het RID of recipe identificatie nummer) dat overeenkomt met de nieuwe barcode. Zij kunnen dus de "niet gebruikte voorschriften" niet afleveren of raadplegen. Patiënten zouden dat wel kunnen met hun viewer, als die al actief was. Voorlopig stelt het probleem zich dus niet, maar op die manier wordt wel een groot aantal elektronische voorschriften op Recip-e opgestapeld. Om dat te vermijden, verdwijnen niet opgehaalde voorschriften automatisch na drie jaar.

Kan ik bij een elektronisch voorschrift ook uitgestelde afleveringen aanmaken?
Net zoals voor papieren voorschriften kunnen ook hier uitgestelde afleveringen gemaakt worden voor één of meerdere producten. Wanneer de patiënt zich oorspronkelijk aandient in de apotheek, scan je de RID en wordt het volledig voorschrift binnengetrokken in uw apotheek. Wanneer u een lijn uitstelt, komt er nog steeds een briefje uit. Dat geef je aan ee patiënt mee om eventueel later af te halen, zoals het op dit moment gebeurt.

Kan je een ‘moet vs’ terugplaatsen op de server?
Je hebt nog niets opgehaald dus je kan ook niets terugplaatsen. Het ‘moet vs’ blijft in je eigen software en wordt gekoppeld aan het recip-e op het moment dat het beschikbaar is door het inscannen van de RID op zijn ‘bewijs van recip-e. Dit volledig in parallel met hoe je nu het papieren voorschrift koppelt aan het onvolledig voorschrift.

Als je een verkeerde niet-terugbetaalde specialiteit aflevert, waarom maakt mijn softwaresysteem me hier niet attent op?
Verpakkingen van niet-terugbetaalde specialiteiten moeten op dit moment blijkbaar niet ingescand worden bij de aflevering van een elektronisch voorschrift. Bij papieren klassieke voorschriften moet dat uiteraard wel. Door het feit dat het niet kan bij elektronische voorschriften, kan er geen dubbelcontrole gebeuren tussen de aflevering en het elektronisch voorschrift, hetgeen mogelijks bijkomende fouten veroorzaakt. Dit is een specifieke implementatie per software pakket. Maak uw wensen daar kenbaar. Vermoedelijk is het een instelling in uw software die u kan activeren of de-activeren. Blijkbaar is dit vandaag dus al mogelijk om toch scanning voor niet-terugbetaalde producten te verplichten.

Wat als je in de apotheek in je recip-e ‘EG’ ziet staan en de dokter beweert dat hij ‘Sandoz’ heeft voorgeschreven?
Dit is een technische fout in de vertaalslag van de informatie van het elektronisch voorschrift. Dit kan mislopen door de artsensoftware of door uw softwarepakket. In principe zouden zulke zaken stelselmatig minder en eigenlijk zelfs niet meer mogen voorkomen. Ervaart u zulke problemen, maak het dan kenbaar bij Recip-e.

Hoe zit het met elektronische voorschriften in geval van dubbele of speciale voorschriften (Politie, Militaire Dienst, OCMW, NIOI,…?)
Voorlopig is hiervoor nog geen volledige duidelijkheid.

Vermoedelijk zullen de voorschrijvers voor de militaire dienst (dubbel geel voorschrift) in de meeste gevallen nog op papier blijven voorschrijven. Voor voorschriften voor de federale politie (wit + blauw duplicaat) kan in principe ook nog steeds op papier gewerkt worden. Maar het is ook mogelijk dat artsen die reeds elektronisch voorschrijven het voorschrift voor het RIZIV gedeelte wel elektronisch opmaken. In dit geval blijft het duplicaat nog steeds een papieren document (geel duplicaat in geval van het leger, blauw duplicaat in geval van federale politie).

Voor voorschriften NIOI kunnen elektronische voorschriften opgehaald worden zoals voor de gewone elektronische voorschriften. Maar er stelt zich hier een moeilijkheid door het reeds automatische raadplegen van MyCareNet bij het binnenhalen van een elektronisch voorschrift, aangezien deze patiënten naast hun NIOI-gegevens ook over gewone verzekerbaarheidsgegevens van een mutualiteit beschikken. In principe zouden dan de gewone mutualiteitsgegevens gebruikt worden voor de tarifering. U dient in dit geval dus wel in te grijpen om de juiste patiëntgegevens van het NIOI te gebruiken voor de tarificatie (mutualiteit 994, KG 51 en inschrijvingsnummer).

Mag een apotheker die aan internetverkoop doet een recip-e via de post afleveren?
Internetapotheken zijn gewone Belgische apotheken. Zij hebben inderdaad toegang tot elektronische voorschriften. Maar de wetgeving op vlak van volksgezondheid en aflevering bij internetverkoop, blijft zoals ze vandaag is. Zo blijft het verbod op het versturen van voorschriftplichtige geneesmiddelen per post gelden.

 

Recip-e archivering

Moet ik de elektronische voorschriften gedurende 10 jaar bewaren?
Ja. Net als voor de papieren voorschriften geldt, bent u verplicht om ook de elektronische voorschriften gedurende 10 jaar in de apotheek te bewaren. Vanaf 1 januari 2017 moet u dus alle elektronische originele voorschriften archiveren (niet te verwarren met het afleverregister). Het KB 2009 geeft aan dat deze archivering door de apotheek of via de tariferingsdienst kan gebeuren.

U kan hiervoor beroep doen op uw tariferingsdienst.Onze tariferingsdienst heeft, samen met de andere Belgische TD's, de nodige ontwikkelingen gedaan een "archief van elektronische voorschriften" mogelijk te maken. Dit zal u in staat stellen om te voldoen aan de wettelijke verplichting van bewaring van uw elektronische voorschriften (zowel terugbetaald als niet-terugbetaald) gedurende 10 jaar. Deze archivering maakt ook van de elektronische voorschriften voor tarifering mogelijk.

U kan als apotheker ook zelf instaan voor deze wettelijke verplichtingen met betrekking tot uw elektronische voorschriften. Dit is technisch niet eenvoudig en brengt bijkomende verantwoordelijkheden met zich mee. Bovendien dient de tariferingsdienst steeds over uw elektronische voorschriften te beschikken om de afleveringen te mogen factureren aan de verzekeringsinstellingen en dus aan u te kunnen uitbetalen.

Hoe kan de apotheker weten dat de archivering in dit beveiligd archief goed is verlopen?
Elk elektronisch voorschrift dat u aflevert zal automatisch en meteen na de aflevering opgeslagen worden in het archief. Dit archief wordt dus gevoed vanuit uw apotheeksoftware, via de technische oplossing van FarmaFlux (*). De apotheeksoftware zal voorzien dat, op het moment van aanmaak van het tariferingsbestand, de apotheker via een waarschuwing op de hoogte gebracht wordt van de elektronische voorschriften die niet werden gearchiveerd, en waarvoor dus het risico op niet-terugbetaling reëel is. De apotheeksoftware zal dan de mogelijkheid bieden om de betrokken elektronische voorschriften alsnog te archiveren.

(*) Farmaflux is een overkoepelende organisatie opgericht vanuit de beroepsverenigingen, met als doel de veiligheid en uniformiteit van de gegevensuitwisseling van en naar de apotheken te beheren. Op dit moment biedt Farmaflux volgende diensten: Gedeeld Farmaceutisch Dossier en AssurPharma. Het archief vat onder de infrastructuur van Farmaflux. U kunt beslissen om alle diensten, geen, één of meerdere diensten van Farmaflux te gebruiken. Dit werkt via het opt-out principe, waarbij u zich dus uitschrijft indien u een bepaalde dienst niet wenst af te nemen.

Wanneer worden de voorschriften vanuit de apotheek naar het archief gehaald?
Op moment dat u de verkoop van een elektronisch voorschrift afsluit, verdwijnt het op de recip-e server. Vanaf dan zal het voorschrift automatisch (?tijdelijk) lokaal opgeslagen worden en naar het archief gestuurd worden voor lange termijn opslag.

Wat kan ik doen als het voorschrift omwille van een technisch probleem niet kan gearchiveerd worden?

Ook hiervoor is er een tijdelijke overgangsmaatregel voorzien. Als er zich een technisch probleem voordoet bij het archiveren van de elektronische voorschriften, dan mag u uitzonderlijk afleveren op basis van de informatie vermeld op het "bewijs van elektronisch voorschrift". Dit bewijs moet aan de tariferingsdienst bezorgd worden samen met de papieren voorschriften.
Tijdens deze overgangsperiode zal zo'n geval van "overmacht" geen aanleiding geven tot weigering van uitbetaling van de tussenkomst.

 

Recip-e: tarificatie en facturatie

Moet het "bewijs van elektronisch voorschrift" aan de tariferingsdienst bezorgd worden?
Ja, wij adviseren u om het "bewijs van elektronisch voorschrift", samen met de papieren voorschriften aan de TD te bezorgen, zodat de tariferingsdienst bvb eventuele tekorten in uw tariferingsbestand makkelijker kan detecteren. Zeker in de eerste maanden van 2017 verzoeken we u om alle papieren bewijsstukken aan de TD te bezorgen.

De aan te hechten documenten (factuur van zuurstof, attest van diabeteseducator, "E"-attesten,.. ) voegt u bij het gewone papieren voorschrift of bij het bewijs van elektronisch voorschrift.

Hoe gebeurt de tarifering en facturatie van de elektronische voorschriften?
U bezorgt maandelijks een tariferingsbestand aan de tariferingsdienst. Dit blijft behouden. Het tariferingsbestand is een verzameling van alle afleveringen in derdebetaler die uw TD voor u factureert aan de verzekeringsinstellingen.

Uiteraard moet de tariferingsdienst ook over uw elektronische voorschriften beschikken voor de tarifering en de facturatie. Het is immers een wettelijke opdracht van de TD om de aanwezigheid en de geldigheid van de (elektronische) voorschriften te controleren, alsook de overeenstemming met de aflevering (tariferingsbestand) t.o.v. het originele voorschrift te verifiëren. Door de ondertekening van het mandaat voor archivering van apotheekdocumenten in elektronische vorm, verklaart u zich akkoord dat de door u afgehaalde elektronische voorschriften in het beveiligd archief worden geplaatst en dat de TD toegang heeft tot de elektronische voorschriften voor tarifering en facturatie.

Wat met attesten die nog in aanvraag zijn?
Voor tarificatie dient het voorschrift (incl vb attestgegevens voor attestplichtige terugbetaalde geneesmiddelen) volledig in orde te zijn. Maar dat werkt eigenlijk zoals nu: als een attest nu niet in orde is voor een product, dan kan dat voorschrift op dit moment nog niet gefactureerd worden. U handelt dus eigenlijk op dezelfde wijze als vandaag: onvolledig vs aanmaken of het geneesmiddel volledig aanrekenen.

Wordt er getarifeerd en gefactureerd op basis van wat we afleveren of op basis van wat we via recip-e binnenhalen?
Uw aflevering (zoals opgenomen in uw tarificatiebestand) vormt vandaag de basis van tarificatie en facturatie en dat blijft zo, eventueel mits rechtmatige correcties en/of aanvullingen. Maar uiteraard stemt uw tarificatie (dus uw aflevering) in principe in grote mate overeen met het voorschrift. De elektronische voorschriften worden wel aan de TD bezorgd en dienen voor de controles.

Krijgt het RIZIV/mutualiteiten ook inzage in de originele recip-e?
Net als bij het papieren VS, blijft het origineel VS op de TD. Als de mutualiteiten/RIZIV controledienst een VS willen bekijken, moeten ze zich daarvoor tot de TD richten. In de automatische flow wordt via farmanet enkel aan landsbonden doorgegeven wat door de afleverende apotheek in het tariferingsbestand werd weggeschreven, na eventuele correcties en toevoegingen van de TD.

Ik sluit de maand af op de 25ste. Moet ik dan de 31ste december mijn bestand nog eens doorsturen?
Er zijn en blijven nog steeds 2 sporen: de voorschriften (de bron/opdracht voor de aflevering) en uw tarificatiebestand (hetgeen u afleverde). Voor elektronische voorschriften zullen we continu de voorschriften binnenhalen op de TD. Voor het tarificatiebestand, blijft de huidige werking behouden. U stuurt u bestand op hetzelfde moment en met dezelfde frequentie door zoals voorheen.
In de toekomst zal de tarificatie mogelijks meerdere keren per maand kunnen doorgestuurd worden.

Is er in de toekomst nog een reden om slechts 1x/maand uitbetaald te worden? Kan in de toekomst eventueel vroeger uitbetaald worden?
Dat moet en kan op termijn  bekeken worden. Op dit moment verandert er niets aan de termijn en frequentie van verzending van uw tarificatiebestanden en ook voor de facturatie die wij doen. We kunnen nog steeds slechts 1 keer per maand een facturatie naar de mutualiteiten doen. Daarop is ons betaalsysteem gebaseerd. Mogelijks wijzigt dit in de toekomst.  Wij zijn sowieso vragende partij om bv. de bestanden meermaals per maand (in stukken) te ontvangen.

Hoe kan je op het voorschrift vermelden dat je van wacht bent?
Voorlopig is hiervoor nog geen duidelijkheid. Je kan wel je wachthonorarium tariferen op dezelfde manier zoals je dat nu ook doet.

 

Recip-e en de patiënt

Wat als je patiënt niet wil dat je je stempel plaatst over de RID?
Wanneer een patiënt zijn bewijs van elektronisch voorschrift terugvraagt, raden we aan om uw stempel over de RID te plaatsen. Dit kan vermijden dat de patiënt dit bewijs opnieuw zou aandienen in een andere apotheek. Als de patiënt niet wenst dat u uw stempel plaatst, kunt u eigen inzicht omgaan met deze situatie.

Het zou voorzien zijn dat er een melding komt dat een RID steeds gebruikt is, om meervoudig gebruik (zoals in bovenstaande situatie) te verhinderen.

Wat doe ik indien de patiënt vraagt het "bewijs van elektronisch voorschrift" terug te krijgen?

De patiënt kan vragen om dit papieren bewijs terug te krijgen. Breng dan zeker uw apotheekstempel aan op de barcode van dit bewijs. Stel nu dat de patiënt hetzelfde "bewijs van elektronisch voorschrift" zou aanbieden in een andere apotheek, dan zal de RID barcode niet meer werken aangezien het voorschrift reeds werd afgehaald van de Recip-e server. Dankzij uw stempel op de barcode zal de apotheker meteen weten dat het voorschrift reeds uitgevoerd is.

In een eerste periode raden we aan om een kopie van dit bewijs te nemen en dit samen met de voorschriften aan de TD te bezorgen.

© 2024 KLAV - Ilgatlaan 5 - 3500 Hasselt - T: 011/28 78 00 - F: 011/28 78 01 - info@klav.be - Sitemap - Disclaimer - Privacy Policy