De wijzigingsbesluiten met het oog op de TPE op 01/01/15 werden in het Staatsblad van 12/05/14 gepubliceerd. De inwerkingtrediging is uitgesteld tot 1/04/2015. Dan gaat tarifering per eenheid onherroepelijk van start. 

 

ALGEMEEN PRINCIPE: 

Ongeacht de gekozen afleveringswijze (volledige verpakkingen, blisters, manuele of geautomatiseerde IMV) moeten de vergoedbare specialiteiten onder vaste-orale vorm, afgeleverd aan RIZIV-verzekerde patiënten, die in een RVT-ROB (lang verblijf) verblijven, vanaf 01/04/2015 per eenheid getarifeerd worden, gegroepeerd in blokken die overeenkomen met één week therapie voor een bewoner.

Naast de getarifeerde eenheden wordt eveneens een forfaitair honorarium getarifeerd per resident en per week.

Andere reglementeringen, zoals het afleveren van een goedkoop geneesmiddel, bij een voorschrift op stofnaam of een antibioticum op merknaam blijven, mits enige soepelheid, van toepassing.

Daarnaast zijn er twee uitzonderingen op tarificatie per eenheid vastgelegd. 

 

Elke individuele vastgelegde week per bewoner bestaat dus uit 2 onlosmakelijk verbonden elementen:

  het geheel aan doseringseenheden (tabletten, gelulen, ...) afgeleverd aan eenzelfde bewoner binnen eenzelfde week

= de economische kost die de som van de kostprijs van de verschillende doseringseenheden voor de verschillende specialiteiten van de week vertegenwoordigt.

Opmerking: wanneer IMV toegepast wordt, mag de term "afgeleverd" vervangen worden door "klaargemaakt". De bereidingsdatum wordt dan eigenlijk de afleveringsdatum.

 
  het forfaitair honorarium per bewoner en per kalenderweek (P x 1,45 = € 2,65 excl. BTW)

= intellectuele afleveringsakte ongeacht het aantal doseringseenheden en het aantal verschillende vergoedbare specialiteiten onder vaste-orale vorm

Opmerking: de waarde van dit honorarium moet nog bevestigd worden om de budgettaire neutraliteit van de honorariummassa te garanderen.

 

De TPE bestaat dus uit het factureren aan de VI, via de TD, van de doseringseenheden en het forfaitair honorarium, in individueel vastgelegde weken per bewoner.

© 2024 KLAV - Ilgatlaan 5 - 3500 Hasselt - T: 011/28 78 00 - F: 011/28 78 01 - info@klav.be - Sitemap - Disclaimer - Privacy Policy