Al de beperkingen zijn aangeduid in de positieve lijsten.

Producten gevolgd door een hoeveelheid
Producten gevolgd door een hoeveelheid en multiplicator
Producten met het teken "+"
Producten voorafgegaan door de letter "A"
Producten met andere beperkende voorwaarden tussen haakjes
Lijst 4-producten


Producten gevolgd door een hoeveelheid

Een aantal producten worden in de lijst gevolgd door een hoeveelheid in de zone 'max/module'. Die hoeveelheid is het maximum (gewicht of aantal stuks) dat per récipé vergoed wordt.
Indien het product als dusdanig wordt afgeleverd, wordt deze hoeveelheid beschouwd als 1 module.

Bv. Dalibourwater (600g)


Producten gevolgd door een hoeveelheid en multiplicator

De vermenigvuldiging van beide factoren bepaalt het maximaal toegelaten gewicht of het maximum aantal stuks per récipé. 

          de hoeveelheid = maximum per module
          de multiplicator = maximum aantal modules

Bv. R/ Tetracycline HCl (5g x 2) -->  maximum = 2 modules van 5g = 10g

Wanneer de voorgeschreven hoeveelheid groter is dan het toegelaten maximum, moet de bereiding gereduceerd worden om terugbetaald te kunnen blijven, behalve wanneer het gaat om een lijst 5-product. Wanneer de totale hoeveelheid hulpstof wordt overschreden, wordt de prijs hiervan bovenop het remgeld aan de patiënt aangerekend.

Bv. R/ Tetracycline HCl 625mg dt 20 gel --> in totaal 12,5g (slechts 10g toegelaten) dus reductie tot 16 gelulen

Bv. R/ Tetracycline HCl 200mg dt 30 gel. --> in totaal 6g (< 10g dus goed), maar slechts 2 modules toegelaten dus reductie tot 20 gelulen


Producten met het teken “+”

De bereiding wordt niet terugbetaald als deze producten afzonderlijk, onderling vermengd met enkel producten met het teken “+” of vermengd met enkel hulpstoffen (lijst 5) worden voorgeschreven. Deze producten zijn: acetylsalicylzuur*, coffeïne*, kamfer, natriumchloride en paracetamol*.

Bv. R/ Aspirine 250mg, Paracetamol kristallijn 250mg, Ergotaminetartraat 2mg dt 20 gel 
--> terugbetaald, zelfs zonder attest

 * = zie ook “lijst-4-producten”


Producten voorafgegaan door de letter “A” 

De bereiding is gratis als deze producten afzonderlijk, onderling gemengd, gemengd met enkel specialiteiten terugbetaald in categorie A en/of hulpstoffen (lijst 5) worden voorgeschreven. 

Bv. Fenytoïne, isoniazide

Indien deze producten gemengd worden met andere actieve producten (lijsten 1 t.e.m. 4) moet remgeld worden aangerekend. De meeste van deze producten staan echter in lijst 4 en vereisen dus een attest om vergoedbaar te zijn. (Bv. amfetaminesulfaat, biotine, fenobarbital en vitaminen)


Producten met andere beperkende voorwaarden tussen haakjes

Als aan deze beperkende voorwaarde(n) niet voldaan is, vervalt de terugbetaling van de volledige bereiding.

Voorbeelden:

Menthol: “enkel terugbetaald in dermatologische bereidingen onder vaste vorm.” In tegenstelling tot muntessence of muntvlugolie, die als hulpstof (lijst 5) wordt beschouwd, is menthol niet vergoed in een vloeibare bereiding.

Indomethacine: “enkel terugbetaald in de vorm van zetpillen, in elke dosis indien verwerkt in associatie met andere vergoedbare producten of, indien afzonderlijk voorgeschreven, in een andere dosering dan deze van zetpillen in specialiteitsvorm. Eveneens terugbetaald onder de vorm van oogdruppels”.

Prednisone: “enkel terugbetaald in bereidingen voor inwendig gebruik”.

 

Lijst 4-producten 

Enkel vergoedbaar indien het overeenkomstige attest kan worden voorgelegd. Het attestnummer moet op het voorschrift worden vermeld.

Voor sommige producten (Na Cl onder de vorm van capsules en gebruikt bij gedialyseerde patiënten, aciclovir in orale vorm voor de behandeling van herpes zoster infecties) mag vergoeding worden verleend zonder dat de adviserend geneesheer daarvoor toestemming moet geven, voor zover de behandelende geneesheer op het voorschrift “derdebetalersregeling van toepassing” heeft vermeld.

O.a. pijnstillende producten ingeschreven op lijst 4: Acetylsalicylzuur*, Coffeïne*, Codeïne, Codeïnefosfaat, Paracetamol*

* zie ook producten voorafgegaan door teken "+"

Deze grondstoffen worden enkel vergoed als ze verwerkt worden in een bereiding die gebruikt wordt bij de behandeling van één of meerdere chronische pijnen. De behandelende geneesheer stelt een gemotiveerd verslag op dat de diagnose bevestigt. Dat verslag wordt opgestuurd naar de adviserende geneesheer, die een attest opmaakt.

Bv. R/ Codeïne watervrij 30mg, Paracetamol kristallijn 500mg, dt 20 gel --> enkel terugbetaald mits attest

Bv. R/ Aspirine 250mg, Paracetamol kristallijn 250mg, Ergotaminetartraat 2mg, dt 20 gel 
--> terugbetaald, zelfs zonder attest. Aspirine en paracetamol hebben beiden het “+” teken en zijn beiden terugbetaald wanneer ze vermengd zijn met andere actieve stoffen van lijst 1 tot 3.

© 2023 KLAV - Ilgatlaan 5 - 3500 Hasselt - T: 011/28 78 00 - F: 011/28 78 01 - info@klav.be - Sitemap - Disclaimer - Privacy Policy