Het KB betreffende de permanente vorming van de apothekers is verschenen. In dat KB worden de praktische modaliteiten bepaald van de verplichte bijscholing voor officina-apothekers. Klik hier om het volledige KB te openen

Het KB gaat in op 1 januari 2015. 

U kunt de lijst van erkende navormingen consulteren op volgende website: https://www.pharfolio.be/nl/

 

We vatten de belangrijkste bepalingen samen:

 

›    Iedere apotheker bepaalt vrij zijn jaarlijks vormingsprogramma dat volgende domeinen omvat:

A.      Farmaceutische Wetenschappen’ = 2 punten per uur
         (de farmacotherapie, de kennis van het geneesmiddel en de gezondheidsproducten beschikbaar in de apotheek)

B.      Farmaceutische Zorg’ = 2 punten per uur
        (de basis en de voortgezette farmaceutische zorg)

C.      Gezondheid en Samenleving’ = 1 punt per uur
         (andere materies die relevant zijn voor de uitoefening van het beroep, zoals farmaco-economie, socialewetenschappen, wetgeving en deontologie)

 
›    Elke apotheker is verplicht gemiddeld minstens 20 vormingspunten per jaar te behalen. Daarbij gelden volgende bijkomende bepalingen:

  • Minstens 16 punten binnen de domeinen A en B
  • Minstens 12 punten op basis van activiteiten met verplichte aanwezigheid

Het gemiddelde van 20 vormingspunten per jaar moet behaald worden op basis van een periode van 3 jaren, met een evenwichtige verdeling over deze 3 jaren.

 
›     Apothekers die een vorming geven, kunnen ook punten behalen:

  • het geven van een activiteit uit domein A en B levert 4 punten per uur op
  • het geven van een activiteit uit domein C levert 2 punten per uur op
  • als de activiteit wordt herhaald, mogen de punten toch maar 1 keer per jaar in rekening worden gebracht.

 
›     Maximale duur van de activiteit:

  • Een activiteit kan voor maximaal 6 uur per dag in aanmerking worden genomen.
  • Als de activiteit aanvangt na 11u, kan ze maximaal voor 4 uur in aanmerking worden genomen.
  • Als de activiteit aanvangt na 17u, kan ze maximaal voor 3 uur in aanmerking worden genomen.

 
›     Onder 'activiteit' wordt verstaan: conferentie, cursus, les, oefening, interprofessioneel overleg of iedere andere opleiding ongeacht de vorm die aan officina-apothekers wordt aangeboden met het oog op de permanente vorming. Elke activiteit vindt plaats op een welbepaalde plaats ofwel, onder dezelfde vorm en met dezelfde inhoud, op meerdere welbepaalde plaatsen, ofwel kan de activiteit gevolgd worden op afstand, meer bepaald met gebruikmaking van de moderne communicatiemiddelen. 

 
›     De opleidingen komen slechts in aanmerking als ze door een beroepsvereniging met een uniek nummer opgenomen werden op de lijst van toegelaten activiteiten. Die lijst wordt op volgende website gepubliceerd: https://www.pharfolio.be/nl/

 
›     De apotheker krijgt een attest van de gevolgde opleiding als bewijs. Die attesten moeten gedurende 10 jaar bewaard worden in het Kwaliteitshandboek. Voor de meeste opleidingen vindt u het aanwezigheidsattest terug in Pharfolio. 

© 2023 KLAV - Ilgatlaan 5 - 3500 Hasselt - T: 011/28 78 00 - F: 011/28 78 01 - info@klav.be - Sitemap - Disclaimer - Privacy Policy