Wat telt mee? 
In de praktijk
Erkenning door samenwerkingsverband

 

WAT TELT MEE? 

 
Waar kan ik als apotheker zien welke activiteiten in aanmerking komen?

De lijst van de toegelaten activiteiten wordt gepubliceerd op de website van het samenwerkingsverband APB-OPHACO: https://www.pharfolio.be/nl/


Ben ik verplicht om de IPSA-lessen te volgen? 

Neen, u bent niet verplicht om de IPSA-lessen te volgen: u kiest zelf de opleidingen die u interesseren uit de lijst van het samenwerkingsverband. Anderzijds: als u de IPSA-lessen volgt, hebt u meteen wel de nodige vormingspunten verzameld. 

 
Kan een activiteit die niet in de lijst van erkende activiteiten staat, toch meetellen?

Neen, maar als u dergelijke opleiding volgt, is het toch nuttig die op te nemen in uw overzicht van gevolgde opleidingen.

 
Telt het lezen van een boek of een wetenschappelijk tijdschrift mee?

Neen, maar het is toch nuttig die lectuur op te nemen in uw overzicht van gevolgde opleidingen in het kwaliteitshandboek.

 
Kan een e-cursus meetellen?

Ja, een e-cursus kan opgenomen worden in de lijst van erkende activiteiten maar voor een maximumvan 8 punten op 20 punten per jaar. Volgens het Koninklijk Besluit moet er immers een minimum van 12 punten per jaar vorming met verplichte aanwezigheid behaald worden.

 
Ik volg geregeld opleidingen die voor artsen georganiseerd worden. Heb ik ook recht op vormingspunten voor deze activiteiten?

Ja, op voorwaarde dat de organisator een aanvraag tot erkenning heeft ingediend.

 
Ik geef les aan farmaceutisch-technisch assistenten en verpleegkundigen over o.a. farmacologie, farmaceutische plantkunde, toxicologie, cosmetologie. Krijg ik daar ook vormingspunten voor? 

Neen, als lesgever krijg je alleen vormingspunten als de activiteit zelf erkend is door het samenwerkingsverband. Lessen FTA/verpleegkunde kunnen nooit erkend worden. 

 
Kunnen vergaderingen voor wachtdiensten (onder regio's) / LISTEL (tussen zorgverleners vb rond samenwerking 1ste lijn) /… ook gelden voor vormingspunten?

Dat hangt af van de precieze inhoud van die vergaderingen. Wachtvergaderingen vallen niet binnen de scope van dit KB. Vergaderingen over lokaal overleg kunnen meetellen op voorwaarde dat ze de apothekers qua permanente vorming iets bijbrengen, als het wetenschappelijk eerder dan puur logistiek is, en als het ten dienste van de service aan de patient is. In ieder geval moet ook voor die vergaderingen eerst een aanvraag ingediend worden bij het Samenwerkingsverband. 

 

IN DE PRAKTIJK 

Ik werk halftijds, moet ik dan ook 20 vormingspunten per jaar halen?

Ja. 

 
Ik ben 8 maanden niet actief geweest, moet ik voor dat jaar ook 20 punten halen?

Neen, maar over een periode van 3 jaren moeten wel 60 punten behaald worden.

 
Heb ik recht op recuperatiedagen voor vormingen die ‘s avonds gegeven worden ?

Het PC 313 voorziet geen recuperatie voor deze opleidingen. U kan dit best met uw werkgever bespreken.

 
Geldt dit alles ook voor assistenten ?

Farmaceutisch-technisch assistenten hebben eveneens een verplichting tot permanente vorming, maar er is geen vereiste in vormingspunten. Die verplichting is voorzien in het koninklijk besluit van 5 februari 1997 betreffende de beroepstitel en de kwalificatievereisten voor de uitoefening van het beroep van farmaceutisch-technisch assistent en houdende vaststelling van de lijst van handelingen waarmee deze laatste door een apotheker kan worden belast, evenals in de gids voor de goede officinale farmaceutische praktijken. De farmaceutisch-technisch assistent moet zijn beroepskennis en -vaardigheden via bijscholing onderhouden en bijwerken, teneinde een beroepsuitoefening op een optimaal kwaliteitsniveau mogelijk te maken.

 
Ik ben apotheker-vervanger en werk in meerdere apotheken. Aan welke werkgever moet ik mijn deelname-attesten overhandigen?

U kunt best een kopie van uw deelnameattest overhandigen aan de apotheek waar u werkt op het ogenblik van de vorming. Bewaar eveneens een exemplaar in uw persoonlijke portfolio.

 
Wie moet de deelname-attesten bewaren?

Elke officina-apotheker moet zijn attesten bewaren in zijn persoonlijke portfolio. We raden u aan die attesten te bewaren in het kwaliteitshandboek van de apotheek waar u werkt of in het kwaliteitshandboek te verduidelijken waar de attesten bewaard worden.

  
Wat zijn de sancties als men de vereiste vormingspunten niet haalt? 

Sancties zijn er ten vroegste in 2018, want het minimum van 20 credits per jaar moet over een periode van 3 jaar bekeken worden. Dus vraagt het KB eigenlijk 60 credits per periode van 3 jaar.

 
In hoeverre is een titularis verantwoordelijk voor de opleidingen van zijn personeel. Stel dat een adjunct de verplichte bijscholing niet wil volgen, kan de titularis daar een verantwoordelijkheid in dragen? 

Het is moeilijk in te schatten of dit daadwerkelijk in hoofde van de titularis zal worden aangerekend, maar in ieder geval zijn er elementen in de GGOFP die hem toch moeten aanmanen de nodige stappen te ondernemen om erover te waken dat alle apothekers beschikken over de nodige bevoegdheid, kwalificaties en deskundigheid beschikken (zie deel F.   – Apotheekteam)

Artikel 4 §2 ter KB nr. 78 bepaalt ook dat de apotheker – titularis strafrechtelijk, burgerrechtelijk en tuchtrechtelijk verantwoordelijk is voor de farmaceutische handelingen en de goede farmaceutische praktijken in de apotheek.   

Als iemand halsstarrig weigert om permanente vorming te volgen, wordt dit best genoteerd in de functie– en evaluatiefiches. Ook wordt best genoteerd welke initiatieven de titularis neemt om iedereen te kans te geven en aan te zetten tot het volgen van permanente vorming. 

Een eventuele verantwoordelijkheid in hoofde van de apotheker – titularis doet uiteraard geen afbreuk aan de eigen verantwoordelijkheid van de adjunct – apotheker.

 
Wat zijn de verplichtingen voor apothekers die net zijn afgestudeerd? 

Dat staat niet beschreven in de reglementering. Hoewel de referentieperiode pas start op 1 januari, kunnen afgestudeerden ook in de 6 maanden volgend op hun afstuderen al wat lessen meepikken. 

 

ERKENNING DOOR SAMENWERKINGSVERBAND

 
De beroepsvereniging keurt activiteiten goed als "permanente vorming". Welke structuren komen in aanmerking om de rol van “beroepsvereniging” op te nemen?

Alleen APB en OPHACO komen in aanmerking, dus NIET de lokale beroepsverenigingen of coöperatieven, noch de navormingsinstituten zelf. APB en OPHACO hebben hieromtrent een samenwerkingsverband opgericht. 

Wie bepaalt of een activiteit in aanmerking komt als permanente vorming?

De activiteit moet aan de bepalingen van het KB beantwoorden en onder één van de domeinen voorzien in dit KB vallen. APB en OPHACO (via het samenwerkingsverband) controleren of deze voorwaarden gerespecteerd worden. Als zij een negatief advies geven, is een beroep bij de Minister mogelijk. De domeinen vermeld in het KB zullen gedetailleerd worden beschreven in een intern reglement.

 
Waar kan een organisator zijn aanvraag voor zijn activiteit indienen?

Via een formulier op de website van het samenwerkingsverband APB-OPHACO.

 
Wie kent het uniek nummer van de activiteit toekennen, hoe is dat nummer samengesteld?

Het samenwerkingsverband APB-OPHACO zal dit toekennen, volgens de structuur : Jaar/nr specifiekvoor de organisator/chronologisch nr van de activiteit.

 
Speelt sponsoring een rol in de erkenning van de activiteit?

De activiteit heeft een uitsluitend wetenschappelijk karakter, dat met name past in het kader van de medische en farmaceutische wetenschap. De reglementering (artikel 10 van de wet op de geneesmiddelen) moet gerespecteerd worden. Het samenwerkingsverband APB-OPHACO zal dit aan de organisatoren verduidelijken.

© 2024 KLAV - Ilgatlaan 5 - 3500 Hasselt - T: 011/28 78 00 - F: 011/28 78 01 - info@klav.be - Sitemap - Disclaimer - Privacy Policy