CHRONISCHE NIERINSUFFICIENTIE - ALGEMEEN
  

Wie komt in aanmerking? 
Start van het zorgtraject
Voordelen voor de patiënt 
Meer informatie over het ziektebeeld 

 

Wie komt in aanmerking?  

De toetreding tot het zorgtraject ‘chronische nierinsufficiëntie’ is aan volgende voorwaarden verbonden:

›  De patiënt moet een contract voor 4 jaar ondertekenen. Daarmee bevestigt hij o.a. zijn actieve deelname aan het traject. In samenspraak met de huisarts wordt er een zorgplan vastgelegd. Bovendien engageert de patiënt zich ertoe om specifieke behandelingsdoelstellingen te halen en een gezonde levensstijl aan te nemen.

›  De patiënt gaat jaarlijks (minstens) tweemaal op controle bij de huisarts en (minstens) eenmaal per jaar op consultatie bij de specialist.

›  De patiënt heeft een Globaal Medisch Dossier bij de huisarts die het contract mee ondertekent (uiterlijk een jaar na ondertekening van het contract)

›  De patiënt voldoet aan de medische inclusiecriteria. Chronische nierinsufficiëntie wordt gedefinieerd als volgt: een berekende glomerulaire filtratiesnelheid <45ml/min/1,73m² volgens de vereenvoudigde MDRD-formule, minstens 2x bevestigd met tussentijd van ten minste 3 maanden; en/of een proteïnurie van >1g/dag, minstens 2x bevestigd met tussentijd van ten minste 3 maanden.

›  De patiënt moet ouder zijn dan 18 jaar, mag niet in dialyse zijn en geen niertransplantatie ondergaan hebben en moet in staat zijn tot een ambulante follow-up.

 

Start van het zorgtraject

Als de patiënt voldoet aan alle voorwaarden, kan de arts hem voorstellen om in een zorgtraject te stappen. Ook de specialist moet instemmen met een dergelijk zorgtraject voor de patiënt. In het geval van het zorgtraject ‘chronische nierinsufficiëntie’ is de specialist een nefroloog of een internist werkzaam in een erkend dialysecentrum.

Tijdens een raadpleging bij de huisarts en bij de specialist ondertekenen alle partijen het contract. De huisarts stuurt een kopie van het contract op naar de adviserend geneesheer van het ziekenfonds van de patiënt; het originele exemplaar bewaart hij in het Globaal Medisch Dossier.

Het zorgtraject begint te lopen op de datum dat het ziekenfonds de kopie van het contract ontvangt. De adviserend geneesheer laat aan de patiënt en zijn artsen weten wanneer het traject start.

Voorbeeld zorgtrajectcontract chronische nierinsufficiëntie (contract)

 

Voordelen voor de patiënt

Het zorgtraject geeft de patiënt verschillende voordelen:

›  Hij krijgt de garantie van een kwaliteitsvolle verzorging: zijn huisarts en zijn specialist werken immers nauw met elkaar samen om zijn behandeling en follow-up op elkaar af te stemmen.

›  De raadplegingen bij de huisarts en bij de specialist worden volledig terugbetaald door het ziekenfonds tijdens de duur van het zorgtraject

›  Hij krijgt alle nodige informatie om zijn ziekte zo goed mogelijk aan te pakken (gezonde levensstijl, geneesmiddelen, regelmatige medische controle, …) door middel van een persoonlijk zorgplan.

›  Hij heeft recht op een forfaitaire tegemoetkoming voor een gevalideerde bloeddrukmeter op voorschrift van de huisarts.

 

Meer informatie over het ziektebeeld

Bij patiënten die lijden aan chronische nierinsufficiëntie verslechtert de nierwerking geleidelijk maar onomkeerbaar. De oorzaak ligt dikwijls bij ziektes zoals diabetes en hypertensie of bij het overmatig gebruik van bepaalde geneesmiddelen. In veel gevallen leidt chronische nierinsufficiëntie zelfs tot een volledige nieruitval.

Men kan de nierfunctie o.a. evalueren door bloedonderzoek, meer bepaald door de klaring te bepalen: de hoeveelheid bloed die in één minuut volledig van een stof wordt gefilterd. Zo geeft de glomerulaire filtratiesnelheid een duidelijk beeld van de nierfunctie. Er wordt dan onderzocht hoeveel bloed per tijdseenheid wordt gezuiverd door de glomeruli. Als de patiënt gedurende meer dan drie maanden een verminderde glomerulaire filtratiesnelheid heeft, spreekt men van chronische nierinsufficiëntie.

Aangezien het creatininegehalte een indicator is van de nierfunctie, wordt de creatinineklaring doorgaans als maat voor de glomerulaire filtratiesnelheid gebruikt. Daarvoor wordt sinds enkele jaren een beroep gedaan op de MDRD-berekening ("modification of diet in renal disease"). Die formule houdt rekening met bloedcreatinine, geslacht, leeftijd en ras.

Ook proteïnurie, de aanwezigheid van een grote hoeveelheid eiwit in de urine, wordt beschouwd als een nieraandoening en kan dus onder de noemer van een zorgtraject vallen.

© 2023 KLAV - Ilgatlaan 5 - 3500 Hasselt - T: 011/28 78 00 - F: 011/28 78 01 - info@klav.be - Sitemap - Disclaimer - Privacy Policy