Nieuws van APB: Aparte begrotingslijn, een belangrijke realisatie

donderdag 07 december 2023
Terug naar overzicht

​​De vergoedingen en honoraria van apothekers die niet rechtstreeks verband houden met de aflevering van een terugbetaald geneesmiddel zullen voortaan afzonderlijk worden opgevolgd, onder een nieuwe 'specifieke lijn' die in de begroting 2024 van het RIZIV wordt gecreëerd. Waarom is dit een belangrijke ontwikkeling voor ons beroep? Hier volgen enkele verklaringen.


De vraag om een 'gedeeltelijke budgettaire doelstelling' voor apothekers te creëren in het RIZIV-budget, los van het algemene budget voor farmaceutische specialiteiten, is niet nieuw! Sterker nog, APB ijvert al jaren voor de creatie van een specifieke budgetlijn voor onze sector. Dit zou het mogelijk maken om:

• een duidelijk onderscheid te maken tussen onze honoraria/inkomsten en die van de andere actoren die zijn opgenomen in het budget voor farmaceutische specialiteiten. Dat zou het mogelijk maken om de evolutie van onze vergoeding - op een transparante manier - op te volgen, los van de evolutie van de kosten voor geneesmiddelen;

• budgettaire besprekingen met de overheid te voeren in een kader dat onafhankelijk is van de farmaceutische industrie, en zo een specifieke begroting op te stellen (en te beheren) die terdege rekening houdt met de (nieuwe) diensten die door apotheken worden geleverd en de gezondheidsdoelstellingen die aan onze beroepsgroep zijn toevertrouwd.

Die aanpak sluit uiteraard aan bij de strategie die APB al jaren volgt om ons vergoedingssysteem robuuster en duurzamer te maken door stapsgewijs nieuwe vergoedingsmechanismen (voor farmaceutische zorgprestaties) in te voeren, die niet gekoppeld zijn aan de prijs en/of het volume van de afgeleverde geneesmiddelen. Denk bijvoorbeeld aan de forfaitaire vergoeding voor de huisapotheker of de honoraria voor GGG-gesprekken... Farmaceutische zorg wordt dus losgekoppeld van de kosten voor geneesmiddelen.Die vergoedingen in het globale budget voor farmaceutische specialismen handhaven, heeft dan ook geen enkele zin meer... en gaan voorbij aan de recente evolutie van ons beroep!

 

Een belangrijke stap

De overheid is de afgelopen jaren steeds ontvankelijker geworden voor onze argumenten en hee​ft nu een belangrijke beslissing genomen op dit gebied. Minister van Volksgezondheid, Frank Vandenbroucke, en het RIZIV zijn overeengekomen om in de begroting 2024 een aparte lijn te creëren voor alle vergoedingen van apothekers die niet rechtstreeks verband houden met de aflevering van terugbetaalde geneesmiddelen (honoraria voor de verschillende GGG-gesprekken, voor de huisapotheker, wekelijkse honoraria voor de tarifering per eenheid in WZC, enz.) In totaal komt dit neer op een budget van iets meer dan € 96 miljoen, dat nu op een specifieke manier zal kunnen worden gebruikt.

Die beslissing is een echte stap vooruit voor ons beroep, want het bevestigt de toegenomen erkenning van apothekers als zorgverleners en ze opent perspectieven voor de toekomstige ontwikkeling van ons vergoedingssysteem. Voorlopig blijven de afleveringshonoraria en de economische marge (die samen uiteraard het leeuwendeel van de totale vergoeding van apothekers vormen) deel uitmaken van het algemene budget voor farmaceutische specialiteiten. Maar er wordt constructief samengewerkt met de overheid om de evolutie van die vergoeding in de toekomst duidelijker en meer gedetailleerd te kunnen opvolgen.

© 2024 KLAV - Ilgatlaan 5 - 3500 Hasselt - T: 011/28 78 00 - F: 011/28 78 01 - info@klav.be - Sitemap - Disclaimer - Privacy Policy