Recip-e: archivering via uw TD

maandag 12 december 2016
Terug naar overzicht

Vanaf 1/1/2017 is het elektronisch voorschrift rechtsgeldig en is het afgedrukte document, dat de arts aan de patiënt meegeeft, slechts een ‘bewijs van elektronisch voorschrift’. Dat veroorzaakt enkele wijzigingen in de verwerkingsprocessen in uw apotheek en op de tariferingsdienst.

U begrijpt dat er een oplossing nodig is om deze elektronische voorschriften gedurende minstens 10 jaar bij te houden, net zoals u dat vandaag voor de papieren voorschriften moet doen. Er is dus een integer, beveiligd en volledig archief nodig om te verzekeren dat u de voorschriften tot minstens 10 jaar na aflevering beschikbaar kunt stellen om de geldigheid op vlak van aflevering en terugbetaling te kunnen aantonen (vb. bij opvragingen door de inspectie of de patiënt).

Ook voor tarifering en facturatie moeten we over uw elektronische voorschriften beschikken. U dient uw elektronische voorschriften – de aanleiding op basis waarvan u de aflevering deed – dus ook aan uw tariferingsdienst (TD) te bezorgen, naast uw tarificatiebestand. Het is immers de opdracht van de TD om de aanwezigheid en geldigheid van het (elektronisch) voorschrift te verifiëren, alsook om de overeenstemming van de aflevering ten opzichte van het originele voorschrift te controleren.

 

 

Voor dit alles kunt u een beroep doen op uw vertrouwde TD. Onze TD heeft samen met de andere Belgische TD’s de krachten gebundeld en de nodige ontwikkelingen gedaan om dit archief mogelijk te maken, ook met het oog op tarifering en facturatie. Door die samenwerking kunnen we u een kwaliteitsvolle dienstverlening aanbieden op een kostenbewuste wijze, zodat u voldoet aan de wettelijke vereisten. We zorgen ervoor dat elk elektronisch voorschrift dat u aflevert en dat uw softwarepakket aanbiedt, automatisch en meteen na de aflevering wordt opgeslagen in het archief. Het wordt gevoed vanuit uw apotheeksoftwarepakket, via de technische oplossing van Farmaflux*.

 

  • Om over uw elektronische voorschriften te beschikken – cruciaal voor archivering, tarifering en facturatie – hebben we als uw tariferingsdienst het bijgevoegd mandaat nodig, aangevuld met de datum en ondertekend door de apotheker-titularis en dit ten laatste tegen 31/12/2016.
  • Om tijd te winnen, vragen we u alvast om het ons per fax (011/28 78 01) of per mail (info@klav.be) te bezorgen. In elk geval dient u ons ook het origineel over te maken per post, via uw groothandel, bij de ophaling van de voorschriften,….
  • Laattijdige ontvangst brengt de facturatie en uitbetaling van uw voorschriften in het gedrang.

 

Waartoe engageert u zich door de bijlage te ondertekenen?

Dit mandaat is een aanvulling op de bestaande toetredingsakte bij uw TD. Door het te tekenen, mandateert u uw de tariferingsdienst voor de archivering en geniet u van volgende diensten:

- U verklaart zich akkoord dat de door u afgehaalde elektronische voorschriften meteen na aflevering in een beveiligd archief geplaatst worden.

- We zorgen ervoor dat de elektronische voorschriften, al dan niet terugbetaald, op een beveiligde manier gearchiveerd worden en dus opgevraagd kunnen worden gedurende minstens de wettelijke bewaartermijn van 10 jaar. Uiteraard, dit alles conform de wettelijke verplichtingen in verband met beroepsgeheim, informatieveiligheid en bescherming van persoonsgegevens.

- Dit maakt de verificatie van de elektronische voorschriften voor tarifering en facturatie mogelijk en is dus noodzakelijk om uw terugbetaalde voorschriften te kunnen factureren. Zonder deze werkwijze kan de TD de facturatie van de elektronische voorschriften niet garanderen.

- De wetgeving vraagt dat u binnen de maand aan het FAGG meedeelt dat uw vertrouwde tariferingsdienst instaat voor de archivering van uw elektronische voorschriften. Zodra we het mandaat ontvangen, maken wij dit kenbaar aan het FAGG.

 

U kunt als apotheker ook zelf instaan voor de wettelijke verplichtingen van archivering met betrekking tot uw elektronische voorschriften. Dat is technisch niet eenvoudig en brengt bijkomende verantwoordelijkheden met zich mee. Ook op vlak van tarificatie en facturatie moeten er dan aparte afspraken gemaakt worden. Gelieve ons in dit geval te contacteren, om uw facturatie en uitbetaling vanaf 1/1/2017 niet in het gedrang te brengen.

 

De kostprijs

Om uw elektronische voorschriften te archiveren, maken de TD’s gebruik van de infrastructuur van Farmaflux. Farmaflux is een overkoepelende organisatie opgericht vanuit de beroepsverenigingen, met als doel de veiligheid en uniformiteit van de gegevensuitwisseling van en naar de apotheken te beheren. Op dit moment biedt Farmaflux volgende diensten: Gedeeld Farmaceutisch Dossier en AssurPharma. Om gebruik te maken van deze 2 diensten, dient u een Farmaflux-contract af te sluiten.

 

Om gebruik te maken van de Farmaflux-infrastructuur voor archivering, tarifering en facturatie, is een contract tussen de apotheek en Farmaflux niet vereist. Er is evenwel een kostprijs te betalen voor het gebruik van de infrastructuur om de dienstverlening mogelijk te maken. Die kostprijs zal door APB/Farmaflux worden gefactureerd aan de apotheek en bedraagt voor 2017 € 10 per maand. Voor apotheken die al een Farmaflux-contract hebben, is het gebruik van de infrastructuur voor archivering inbegrepen in hun Farmaflux-contract* en is dit dus geen supplementaire kost.

Uw TD heeft de kostprijs voor de ontwikkeling van de archiveringtool ten laste genomen.

Voor het onderhoud ervan en voor de geboden continue dienstverlening op vlak van archivering, tarifering, facturatie en het beschikbaar maken van de recip-e’s in geval van specifieke opvragingen, zal de TD aan de apotheek jaarlijks een kostprijs factureren. De kostprijs voor 2017 zal maximum € 50 euro per apotheek bedragen. De kostprijs  is onder andere afhankelijk van door Farmaflux voorziene kosten. Alle partijen streven ernaar om de kostprijs zo laag mogelijk te houden. Het exacte bedrag wordt u jaarlijks tijdig meegedeeld.

 

In elk geval danken we u voor uw medewerking aan dit initiatief en voor het vertrouwen. Maak uw problemen over het elektronisch voorschrift nog steeds kenbaar aan uw TD of via info@eenlijn.be. Want we zijn er ons van bewust dat er bij alle betrokken spelers nog heel wat bijsturing nodig is.

 

*U kunt beslissen om alle diensten, geen, één of meerdere diensten van Farmaflux te gebruiken. Dit werkt via het opt-out principe, waarbij u zich uitschrijft als u een bepaalde dienst niet wenst af te nemen.

© 2021 KLAV - Ilgatlaan 5 - 3500 Hasselt - T: 011/28 78 00 - F: 011/28 78 01 - info@klav.be - Sitemap - Disclaimer - Privacy Policy