Tegemoetkomingen werknemers en zelfstandige apothekers

zondag 05 april 2020
Terug naar overzicht

Het coronavirus blijft zich iedere dag steeds verder verspreiden, ook in ons land. Het is dus niet onwaarschijnlijk dat ook apothekers vroeg of laat getroffen zullen worden door het virus. Apothekers denken daarom logischerwijs na over de gevolgen voor hun apotheek. Wat met een werknemer die in quarantaine wordt gezet maar niet ziek is? Wat als een titularis - en enige apotheker in de zaak - ziek wordt? We geven je graag meer info hierover.

 

Wat als een werknemer in de apotheek ziek is?

Ook tijdens deze coronacrisis heeft een werknemer, die ziek is en niet kan komen werken, recht op een gewaarborgd loon. Indien de werkgever in de apotheek vaststelt dat de werknemer ziek is of ziektesymptomen vertoont, kan hij de werknemer doorverwijzen naar de controlearts. 

Wat als één personeelslid in quarantaine wordt gezet door zijn of haar arts?

Wanneer een arts beslist om een persoon in quarantaine te plaatsen omdat hij (vermoedelijk) besmet is, kan de werknemer tijdelijk werkloos worden gesteld omwille van overmacht. Een werknemer op tijdelijke werkloosheid door overmacht ontvangt een uitkering gelijk aan 70% van zijn gemiddeld geplafonneerd loon (geplafonneerd op 2754,76 euro per maand). De overheid voorziet tijdens de coronacris een supplement van 5,63 euro per dag.

Opgelet: de werknemer mag niet ziek zijn. Bij ziekte moet je als werkgever het gewaarborgd loon betalen en zal later de mutualiteit tussenkomen.

Wat als een personeelslid een attest heeft van zijn huisarts waaruit blijkt dat hij/zij niet mag werken?

Je kan dit personeelslid op 'tijdelijke werkloosheid overmacht' zetten als uit het attest duidelijk blijkt dat de werknemer niet mag werken, bijvoorbeeld omdat er ernstige aanwijzingen zijn van besmetting of omdat een familielid dat onder hetzelfde dak woont effectief besmet is (wat maakt dat er besmettingsgevaar is voor de andere werknemers). Let wel: ook hier mag de werknemer niet ziek zijn. In geval van ziekte moet je als werkgever het gewaarborgd loon betalen en zal later de mutualiteit tussenkomen.

Wat als je je werknemer(s) preventief naar huis wilt sturen?

Wanneer je uit eigen initiatief je werknemers 'preventief' naar huis wilt sturen, zonder beval van de overheid of zonder beslissing van een arts, kan je geen overmacht inroepen.

Wat moet mijn personeel nog doen, nadat ik tijdelijke werkloosheid aanvroeg voor hen?

De werknemer moet voor de uitkeringsaanvragen enkel het formulier C3.2-WERKNEMER-CORONA indienen bij een uitbetalingsinstelling (vakbond of hulpkas). Dit formulier is beschikbaar op de website van elke uitbetalingsinstelling. Op hun websites kan je werknemer ook meer informatie vinden over hoe hij of zij dit formulier best aan de uitbetalingsinstelling kan bezorgen.

 


 

Wat als een zelfstandige apotheker ziek is, of de zaakvoerder een apotheek moet sluiten omwille van de coronacrisis?

Ook voor zelfstandige apothekers zijn er steunmaatregelen:

1) Het tijdelijk corona-overbruggingsrecht (vervalt als je een ziekte-uitkering aanvraagt)

Als gevolg van de coronacrisis ben je genoodzaakt om je activiteit te onderbreken gedurende een periode van ten minste 7 opeenvolgende kalenderdagen. Het gaat hier bijvoorbeeld om zelfstandigen die door quarantaine, een gebrek aan grondstoffen of om verschillende redenen van economische of organisatorische aard (verbonden met COVID-19) hun activiteit onderbreken. In maart en april voorziet het crisis-overbruggingsrecht een volledig maandbedrag (€ 1291,69 of € 1614,10 bij gezinslast) voor iedere zelfstandige die zijn of haar activiteit omwille van de coronacrisis moet onderbreken.

Als voorwaarden gelden dat:

> je zelfstandig in hoofdberoep bent (incl. helpers, meewerkende echtgenoten in het maxistatuut en (primo)starters);

> of je zelfstandige in bijberoep bent, die voorlopige bijdragen verschuldigd is die minstens gelijk zijn aan de minimumbijdragen voor zelfstandigen in hoofdberoep;

> je als zelfstandige sociale bijdragen bent verschuldigd in België;

> je geen vervangingsinkomen geniet.

Opgelet: in tegenstelling tot sommige pijlers van het klassieke overbruggingsrecht, is voor het corona-overbruggingsrecht géén attest van de RVA vereist om te bewijzen dat je niet in aanmerking komt voor een werkloosheidsuitkering.

 

2) Ziekte- en arbeidsongeschiktheid

De ziektekosten van de zelfstandigen en hun familie worden terugbetaald door het ziekenfonds.

Zelfstandigen die minstens 8 dagen arbeidsongeschikt zijn hebben vanaf de eerste dag recht op een arbeidsongeschiktheidsuitkering van het ziekenfonds.

In bepaalde gevallen kan je vragen om geen sociale bijdragen te betalen tijdens de periode van ziekte ("gelijkstelling wegens ziekte").

 

3) Uitstel sociale bijdragen & RSZ

Naar aanleiding van de coronacrisis hebben de FOD Financiën en de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid (RSZ) enkele tegemoetkomingen voor werkgevers voorzien. Als titularis en eigenaar van een apotheek, krijg je uitstel van betaling en/of terugbetaling van de bedrijfsvoorheffing voor twee maanden.

Deze maatregel is automatisch van kracht, maar niet verplicht. Als je de bedrijfsvoorheffing liever wil laten doorlopen, om te vermijden dat je in de toekomst in één beweging meer kapitaal zal moeten afdragen, meld dit dan aan jouw sociaal secretariaat

De RSZ heeft ook een systeem voorzien voor uitstel van betaling en/of terugbetaling van de RSZ-bijdragen. Concreet gaat het om het uitstel van:

het derde voorschot voor het 1ste kwartaal.
- het saldo van het 1ste kwartaal
- de voorschotten voor het 2de kwartaal
- het saldo van het 2de kwartaal
- de maandelijke schijven van de lopende minnelijke afbetalingsplannen

In tegenstelling tot de vrijstelling van bedrijfsvoorheffing, wordt dit niet voor alle werkgevers automatisch toegepast:

> Enkel ondernemingen die door de overheid verplicht en volledig moesten sluiten, komen automatisch in aanmerking voor dit uitstel van betaling. Dit geldt dus voor ondernemingen binnen de horeca, cultuur, sport en handel. Zij krijgen automatisch uitstel tot 15 december 2020 voor 1ste kwartaal, 2de kwartaal en RSZ vakantiebijdrage.

> Ondernemingen die niet automatisch in aanmerking komen voor dit uitstel, maar wel moesten sluiten (bijvoorbeeld omdat ze niet voldoen aan de sanitaire maatregelen), kunnen een verklaring op eer indienen om zo toch van dit recht gebruik te kunnen maken. Mogelijkheid tot uitstel tot 15 december 2020.

> Indien de onderneming blijft verderwerken, kan men geen aanspraak maken op het uitstel.

Mocht je nog verdere vragen hebben over deze maatregelen, neem dan zeker contact op met jouw sociaal secretariaat.

 


 

Meer info kan je terugvinden op de site van het RSVZ via volgende link:

 https://www.rsvz.be/nl/news/moeilijkheden-door-het-coronavirus

of je kan bellen naar het gratis nummer 0800 12 018 (Elke werkdag van 8 uur tot 20 uur).

 

Bronnen

Liantis (www.liantis.be/nl/nieuws/coronavirus)

RSVZ (https://www.rsvz.be/nl/news/moeilijkheden-door-het-coronavirus)

RVA (www.rva.be)

Vlaio (www.vlaio.be/nl/subsidies-financiering/subsidiedatabank/overbruggingsrecht-voor-zelfstandigen-coronavirus)

© 2021 KLAV - Ilgatlaan 5 - 3500 Hasselt - T: 011/28 78 00 - F: 011/28 78 01 - info@klav.be - Sitemap - Disclaimer - Privacy Policy